MOTIE MICROPLASTICS
's-Hertogenbosch, 3 juli 2020

In het AB van vrijdag 3 juli 2020 is er een motie van VVD Aa en Maas unaniem aangenomen. De VVD Aa en Maas is zeer verheugd dat er meer aandacht komt voor microplastics in onze wateren en gronden, dit met het oog op de gezondheid van mens en dier.

Hieronder de motie.


Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020;

Constaterende dat:

   • We vanuit de KRW het doel hebben gesteld voor 2027 voldoende waterkwaliteit voor:
         1. Een ecologisch goed functionerend watersysteem en
         2. Gezondheid van mens en dier;
   • Dat we als waterschap het doel hebben om voldoende en veilig water te leveren;

Overwegende dat:

   • In onze voorjaarsnota vermeld staat dat: "er geen signalen zijn dat er meer aandacht nodig is voor microplastics in
     onze wateren...."
(pag 9 Voorjaarsnota);
   • Uit recent onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat microplastics via de wortels planten binnendringen, en dus
     ook in ons voedsel terecht komen; *)
   • Die plastic deeltjes belanden in onze leefomgeving en dat deze langzaam dan wel niet afbreken; waardoor
     langzaam maar zeker steeds meer kleine deeltjes in het milieu en daarmee in onze voedselketen terecht komen;

Verzoekt het Dagelijks Bestuur om:

   • Deze motie als het signaal te zien dat er structureel meer aandacht nodig is voor de  microplastics in onze wateren
     en gronden met het oog op de gezondheid van mens en dier;
   • Actief door te gaan met het onderzoek, vanuit het waterschap naar oplossingen voor dit probleem en wat het
     waterschap hier aan bij kan dragen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Behalve door de VVD-fractievoorzitter (Jorin Aardoom) werd deze motie door alle overige fractievoorzitters gesteund en ondertekend. Daarmee is de motie aangenomen.

*) Lees ook Microplastics in Voedselgewassen door de Universiteit Leiden.