ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ BEGROTING 2017
's-Hertogenbosch, 18 november 2016

Het belangrijkste agendapunt van de vergadering van vrijdag 18 november was de behandeling en de vaststelling van de Programmabegroting 2017. Formeel is dan het voorstel van het Dagelijks Bestuur (verder DB genoemd) aan het Algemeen Bestuur (verder AB genoemd):

1. De Programmabegroting 2017 met bijbehorende tarieven vast te stellen en in te stemmen met de besluiten om
    het DB te machtigen tot:
    a. Het aangaan van een langlopende geldlening tot een maximum bedrag van € 10.000.000 en het aangaan van
        een rekeningcourantovereenkomst met de NWB van € 36.000.000.
    b. Autorisatie van de B-kredieten (B1 investeringen, vervanging vervoermiddelen en gereedschappen 2017 en
        bijdrage Hoog Water Beschermings Programma 2017).
2. Kennis te nemen van de controllersparagraaf.
3. Kennis te nemen van het Projectenboek 2017 - 2022.

U kunt de volledige Algemene Beschouwingen van de VVD-fractie, zoals die in de vergadering van 18 november 2016 zijn uitgesproken, lezen of downloaden door hier te klikken.

Ook kunt u kennis nemen van de twee ingediende moties, (mede) van de VVD:

- 'Plan van aanpak Green Deal Energie'
- 'Waterconservering door verhogen organisch stof gehalte in de bodem'

Namens de fractie: Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 06-53408572
Stuur ons een mail