REALISEREN AMBITIES BINNEN FINANCIËLE KADERS
(Dit artikel is ontleend aan het persbericht dat op 7 juli j.l. werd uitgegeven door het waterschap)

's-Hertogenbosch, 10 juli 2015

Jaarlijks presenteert het Dagelijks Bestuur (DB) haar voorjaarsnota aan het Algemeen Bestuur (AB). De voorjaarsnota schetst de contouren voor de Begroting 2016. Ook geeft het een doorkijkje in het financiële beleid van waterschap Aa en Maas zoals de ontwikkeling van de belastingtarieven voor het komend begrotingsjaar en de jaren daarna.

In de voorjaarsnota staan de financiële beleidsuitgangspunten, keuzes die ten aanzien van uitgaven gemaakt moeten worden en de gevolgen hiervan. Ons AB kan op basis van deze nota nog accenten aanbrengen voor de Begroting 2016. De begroting wordt in het najaar vastgesteld.

Keuzes voor de toekomst
Deze voorjaarsnota is bijzonder omdat dit het eerste document is van het nieuwe DB in de begrotingscyclus. Ook valt het samen met het eerste jaar van ons nieuwe beleidsplan, Waterbeheerplan 2016 - 2021, dat dit jaar wordt vastgesteld. De ambities uit het ontwerp Waterbeheerplan 2016 - 2021 en het nieuwe Bestuursakkoord 2015 - 2019 zijn als uitgangspunten genomen voor de Voorjaarsnota.

Minimale stijging waterschapsbelasting
In het Bestuursakkoord staan financiële randvoorwaarden. Een belangrijke is dat de lasten voor Aa en Maas betaalbaar blijven. Het DB is zeer kritisch op uitgaven om de gemiddelde lastenstijging over vier jaar tot een minimum te beperken. In 2016 dalen de lasten zelfs ten opzichte van 2015. Ook de tarieven van de waterschapsbelasting moet betaalbaar blijven. Dit betekent dat het DB de komende jaren stuurt op een minimale stijging, namelijk gelijk aan het inflatieniveau.

Ambities binnen financieel kader
Het Bestuursakkoord laat spanning zien tussen onze ambities (realiseren projecten en werkzaamheden) en de financiële kaders zoals het beperken van de lastenstijging. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Het DB zoekt naar mogelijkheden om deze spanning te verminderen. Er wordt gekeken naar:

 • Het nog kritischer afwegen van investeringen.
 • Balans tussen ambitie, besparingen en aantal medewerkers waterschap.
 • Beperken uitgaven van goederen en diensten.
 • Verhogen van overige inkomsten zoals het verkopen van biogas en teruggewonnen grondstoffen.

Het DB wil de komende jaren een slimmere en goedkopere aanpak van projecten, doelmatige inzet van middelen en mensen én een optimale samenwerking met onze partners. Zo kan het DB aan het einde van de bestuursperiode (2019) op koers liggen met het realiseren van ambities binnen de financiële randvoorwaarden.

Behandeling Voorjaarsnota
Het Dagelijks Bestuur presenteerde met overtuiging deze voorjaarsnota aan het Algemeen Bestuur. De voorjaarsnota werd in de AB-vergadering van vrijdag 10 juli besproken. Hierrmee zijn ook de kaders voor de Begroting 2016 vastgesteld. De VVD fractie is er trots op dat al haar wensen in dit stuk tot uitdrukking zijn gebracht.
Dagelijks Bestuur Aa en Maas stuurt op minimale lasten- en belastingtariefstijging

Namens de fractie: Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 06-53408572
Stuur ons een mail