VIER REGIONALE COMMISSIES IN HET ALGEMEEN
Functie
Het Algemeen Bestuur heeft vier regionale commissies ingesteld. Een regionale commissie bespreekt onderwerpen die betrekking hebben op het (deel)gebied waarvoor zij zijn ingesteld. Het is een opiniërende bespreking van onderwerpen, die in het algemeen niet in een eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur ter besluitvorming voorliggen.

De regionale commissies zijn de antenne voor het opvangen van signalen uit hun gebied en zij geven deze signalen door aan het Dagelijks Bestuur. Daarnaast communiceren zij binnen de kaders van het vastgesteld communicatiebeleid actief met de ingelanden in hun regio. Ook bespreken zij in een vroeg stadium van voorbereiding de gebiedsgerichte uitvoeringsaspecten van beleid, beheer- en onderhoudplannen, uit te voeren werken en het waterbeheersplan. De lokale denklijn en de verwerving van noodzakelijk draagvlak zijn voor de regionale commissies het meest belangrijk.

Soorten commissies
De gebieden van de regionale commissies vallen samen met de organisatorische districten. Dit betekent dat per district een regionale commissie is ingesteld.

1. Regionale commissie Boven Aa
2. Regionale commissie Beneden Aa
3. Regionale commissie Hertogswetering
4. Regionale commissie Raam

Samenstelling
De leden van een regionale commissie worden door het Algemeen Bestuur benoemd en ontslagen.

Een regionale commissie bestaat in beginsel uit de leden van het Algemeen Bestuur die hun woonplaats hebben in het (deel)gebied waarvoor de commissie is ingesteld. Uitgangspunt is dat iedere fractie met twee leden uit het Algemeen Bestuur in elke commissie vertegenwoordigd mag zijn. Vervolgens worden daarin aanvullend maximaal twee door iedere fractie behorende tot de categorie ingezetenen voor te dragen leden die geen lid zijn van het Algemeen Bestuur benoemd. De categorieën bedrijven, ongebouwd en natuurterreinen kunnen zich per commissie doen vertegenwoordigen door twee benoemde algemeen bestuursleden.

De voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter worden door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden aangewezen. Een door de secretaris van het waterschap aan te wijzen ambtenaar is secretaris van een regionale commissie. Ook personen die geen lid zijn van het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur kunnen -afhankelijk van de te behandelen onderwerpen- op uitnodiging de vergaderingen van de regionale commissies bijwonen.BESTUUR VAN WATERSCHAP AA EN MAAS