NIEUWSARCHIEF VVD AA & MAAS (2019)

Of ga direct naar:
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014

15 dec 2019 - Belastingtarief voor inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker
In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening voor 2020 onder voorbehoud vastgesteld. Dit voorbehoud is voor het eerst in de geschiedenis van het Waterschap Aa en Maas. De reden van deze onzekerheid is de hoeveelheid belastingplichtige inwoners in het waterschap. Het Dagelijks Bestuur is.....
Lees verder »

15 nov 2019 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2020
Het waterschap is soms te vergelijken met een koekjesfabriek. Bij een koekjesfabriek kan een kwart  van de productielijnen stil liggen. Sommige koekjes kunnen verkeerd gebakken worden, meerdere  bakprocessen kunnen niet goed zijn ingericht en zonder bijsturing, en met overzicht op het geheel, kan  de koekjesfabriek haar klanten.....
Lees verder »

15 nov 2019 - VVD’er Sjaak van Zinderen benoemd in Waterschap Aa en Maas
Vrijdag 15 november is Sjaak van Zinderen benoemd als Algemeen Bestuurslid voor de fractie VVD voor het waterschap Aa en Maas. Hij volgt hiermee Jan van Burgsteden op. Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuurs-
orgaan in het waterschap. Eens in de vier jaar zijn er waterschapverkiezingen, om de leden van het Algemeen.....
Lees verder »

14 nov 2019 - Verantwoordelijkheid nemen, niet altijd leuk maar wel nodig
Sinds deze zomer is er bijna elke dag wel een nieuwsbericht over stikstof. Regelmatig komt Brabant daarbij in beeld als provincie die andere regels heeft dan andere provincies. Hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe kijkt de Brabantse VVD er tegenaan? In Nederland staan we niet graag stil. We bouwen huizen, leggen wegen aan en investeren.....
Lees verder »

13 nov 2019 - VVD stelt voorwaarden bij project Meanderende Maas
Het bestuur van het waterschap Aa en Maas spreekt vrijdag 15 november voor het eerst over het concept Voor-
keursalternatief Meanderende Maas. De fractie van de VVD wil als eerste, voorafgaand aan de besluitvorming, weten wat en waar de extra (kwel)effecten in het binnendijks gebied zijn vanwege het weghalen van de buitendijkse klei.....
Lees verder »

9 nov 2019 - VVD Brabant houdt koers
De VVD Brabant is zeer teleurgesteld door het vertrek van de CDA gedeputeerden uit de Brabantse coalitie, maar wij respecteren hun keuze. In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede onderhandelingen het bestuursakkoord gesloten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De VVD staat achter de inhoud van dit akkoord, omdat.....
Lees verder »

17 okt 2019 - VVD zoekt nominaties voor aanmoedigingsprijs
De ‘Groen-blauwe handdruk’, bestaande uit een bedrag van 500 euro, is de aanmoedigingsprijs van waterschap
Aa en Maas voor bijzondere projecten of initiatieven met een maatschappelijk raakvlak met water. Denk daarbij
aan klimaat, duurzaamheid, natuur of beleving. In totaal acht prijzen wordt vanuit de 4 regionale commissies.....
Lees verder »

13 okt 2019 - Bestuurlijke verdieping van het dossier Oijen
De zuiveringsinstallatie Oijen is één van de zeven zuiveringsinstallaties en tevens één van de grootste die waterschap Aa en Maas heeft. Sinds de zuivering is gebouwd wordt het rioolwater uit gemeente Oss en Landerd
niet meer ongezuiverd in de Maas geloosd maar via een ondergrondse leiding in de Teefelense Wetering, die.....
Lees verder »

4 okt 2019 - Werkgroep ter verbetering jaarlijkse PDCA-cyclus
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 4 oktober 2019 is onder agendapunt 4g het bestuursverslag 1e halfjaar 2019 (Burap) vastgesteld. De fractie van de VVD heeft hier, samen met de fractie 50-Plus nog wel enige kanttekeningen bijgeplaatst. Het waterschap laat zich met haar waterbeheer continue leiden door haar missie.....
Lees verder »

4 okt 2019 - VVD maakt zich zorgen of de waterdoelen worden gehaald
Het waterschap Aa en Maas bespreekt vandaag (4 oktober) in het Algemeen Bestuur de halfjaarrapportage. Hierin blijkt dat de doelen, die voor dit jaar gesteld zijn, bij enkele programma’s verre van gehaald worden. Het betreft
deze keer wederom de realisatie van Natte Natuurparels, beekherstel, ecologische verbindingszones en.....
Lees verder »

25 sep 2019 - Start hoogwaterseizoen: geen werkzaamheden op of bij dijken
Het is bijna 1 oktober! Dan gaat het hoogwaterseizoen van start. In deze periode, die duurt tot 1 april, gelden er stengere regels om de dijken veilig te houden. Er mogen dan géén werkzaamheden op of aan de Maasdijk of de regionale keringen plaatsvinden. Dat geldt ook voor de beschermingszone van maximaal 100 meter aan beide.....
Lees verder »

6 jul 2019 - Terugblik op de vergadering AB van 5 juli 2019 van onze redacteur
Deze vergadering heeft als hoofdonderwerp de Voorjaarsnota 2019. Daarmee geeft het nieuwe bestuur richting aan de hoofdonderwerpen die ingrijpen op de begroting van 2020. Normaliter wordt kennis genomen van de voorjaars-
nota en worden de opmerkingen van het Algemeen Bestuur meegenomen. Deze keer wordt om instemming.....
Lees verder »

5 jul 2019 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2019
Voorzitter, met veel interesse konden wij als AB wachten op het grote aantal stukken dat eind juni zou worden toegestuurd door de ambtelijke organisatie met o.a. Gerard die aanwezig was bij de commissie AFZ op 13 juni. Het lachen was toen aan ons, "die krijgen veel werk voor de kiezen", dachten we nog. Na de stukken ondertussen.....
Lees verder »

3 jul 2019 - Veel belangstelling voor waterveiligheid bij excursie in Kesselse Waard
Ruim 30 belangstellenden uit heel Noordoost Brabant hebben op zaterdagochtend 29 juni nader kennis gemaakt
met het project Meanderende Maas. Dit gebeurde in een excursie op uitnodiging van de VVD-fracties van water-schap Aa en Maas en gemeente Oss. Om een grotere waterveiligheid te krijgen moet de Maasdijk, tussen.....
Lees verder »

28 jun 2019 - Afscheid William de Kleijn als lid DB
Op vrijdag 28 juni 2019 heeft William de Kleijn afscheid genomen als Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas. Bij de informele afscheidsreceptie in Cuijk zijn er vele handen geschud en warme woorden gesproken.
William is dankbaar dat hij de afgelopen 4 jaar zo fijn heeft samengewerkt met de bestuurders binnen en buiten.....
Lees verder »

13 jun 2019 - Terugblik op vergadering Algemeen Bestuur van 7 juni 2019
De fractie van de VVD kijkt terug op een beetje warrige maar succesvolle vergadering voor mens, plant en dieren
in het buitengebied van de gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch. Hieronder een korte duiding en toelichting op de vergadering. Direct bij de vaststelling van de Reglementen van Orde en de voordracht van de commissieleden.....
Lees verder »

6 jun 2019 - Stop lozingen vervuild water vanuit RWZI Oijen
Zuiveringsinstallatie (RWZI) Oijen is een van de grootste afvalwaterzuiveringen in het beheergebied van het
waterschap Aa en Maas. Jaarlijks wordt 20 miljoen m3 afvalwater van de RWZI geloosd op de Teefelense Wete-
ring. Dit afvalwater stroomt bij de Oijense Hut in de Hertogswetering en komt 13 kilometer verderop bij.....
Lees verder »

12 apr 2019 - Coalitie waterschap Aa en Maas is rond
Vandaag hebben de partijen fractie Geborgden (7), Water Natuurlijk (7) en CDA (5) bekend gemaakt dat de coalitie van het waterschap Aa en Maas rond is. Vrijdag 19 april zal het bestuursakkoord tijdens de Algemeen Bestuurs-vergadering worden voorgelegd door formateur. Ook de nieuwe bestuurders zijn bekend gemaakt. De belofte.....
Lees verder »

9 apr 2019 - Drie partijen in gesprek over nieuwe coalitie
Gisteren zijn we door Water Natuurlijk geïnformeerd over het advies dat informateur Jan Kerkhof heeft uitgebracht. Het advies luidt dat de partijen Water Natuurlijk, CDA en de fractie 'geborgde zetels' met z'n drieën verder kunnen spreken om tot een coalitieakkoord te komen. Dit advies heeft ons als VVD wel enigszins verrast omdat we.....
Lees verder »

28 mrt 2019 - Jan Kerkhof voorgedragen als informateur waterschap Aa en Maas
Bij waterschap Aa en Maas is Jan Kerkhof voorgedragen om als technisch voorzitter sturing te geven aan het proces om te komen tot een nieuwe coalitie. Hij is, met instemming van alle partijen, door Water Natuurlijk gevraagd voor deze opdracht. Water Natuurlijk is na de waterschapsverkiezingen de grootste politieke fractie geworden in.....
Lees verder »

25 mrt 2019 - Definitieve uitslag Aa en Maas bekend
De voorzitter van het stembureau heeft vandaag de definitieve uitslag van de verkiezingen voor het waterschap Aa en Maas bekend gemaakt. Voor ons stond, gezien de voorlopige uitslag het definitieve zetelaantal voor de VVD al wel vast maar het blijft tot het laatste moment toch steeds spannend. Dit zijn de definitieve uitslagen van alle ge.....
Lees verder »

20 mrt 2019 - VVD-kiezers: hartelijk dank!
Graag wil ik, samen met mijn teamgenoten, de VVD-kiezers hartelijk danken voor hun stem en hun steun die ze aan ons hebben gegeven. Het aantal zetels per partij zal morgen (21 maart) om 12.00 uur bekend worden gemaakt. Volgende week maandag (25 maart) volgt dan de zetelverdeling, nadat het proces-verbaal is opgemaakt en het.....
Lees verder »

10 mrt 2019 - Lijsttrekkersdebat waterschap Aa en Maas
Op donderdag 7 maart jl. vond het Waterschapsdebat plaats in 's-Hertogenbosch, waaraan werd meegedaan door VVD, PvdA, CDA, Ouderen Appèl, 50Plus, Water Natuurlijk en AWP. Onder toeziend oog van een ervaren debatleider werden aan de hand van uitdagende stellingen de verschillen tussen de partijen duidelijk. Althans......
Lees verder »

21 feb 2019 - VVD-Kernboodschap 2019 voor waterschap Aa en Maas
Het waterschap is een overheid met een historie die terug gaat tot het jaar 1300. Het waterschap is opgericht om praktische zaken in gezamenlijkheid te realiseren omdat dit individueel niet opgepakt kon worden door de boeren en burgers in die tijd. Tegenwoordig is in de wet precies omschreven welke uitvoeringstaken het waterschap moet.....
Lees verder »

15 feb 2019 - VVD bezoekt rioolwaterzuivering Oijen
Op 15 februari bezocht de VVD de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen. Een groep liberalen uit het gebied van waterschap Aa en Maas liet zich bijpraten over schoon en duurzaam water. Aanwezig waren onder andere Eerste Kamerlid Reina de Bruijn (Oss), Provinciale Statenlid Suzanne Otters (Vught), statenkandidaat Robert Janssen.....
Lees verder »

12 feb 2019 - Kandidaat #3, Jan van Burgsteden stelt zich voor
Het Waterschap? Veel mensen die ik spreek, weten niet wat het waterschap doet. Maar goed waterbeheer is erg belangrijk voor de leefomgeving van alle Brabanders. Het menselijk handelen is van invloed op ons watersysteem en op het functioneren ervan. Door klimaatverandering verandert ook het werk van de waterschappen: er komt....
Lees verder »

12 feb 2019 - Kandidaat #2, Jorin Aardoom stelt zich voor
Weet u wat het waterschap doet? Weinig mensen weten wat het waterschap doet. Dat hoeft ook niet, maar er gaat jaarlijks maar liefst €110 miljoen in rond in onze regio. Dat wordt mede door u betaald via de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Net als andere overheden moet ook het waterschap Aa en Maas zich dus houden aan haar.....
Lees verder »

8 feb 2019 - Woedend water smeekt om ingenieurs
Om de waterschappen te leiden hebben we ingenieurs nodig. Geen knalgroene antroposofen, schrijft Jaffe Vink.
Als de radio een zware storm aankondigde, nam mijn vader het gezin mee in zijn Mercedes Benz 190D en reden
we langs Nieuwolda, Heveskes en Farmsum naar de haven van Delfzijl. We stapten uit en beklommen de.....
Lees verder »

5 feb 2019 - Uitreiking Groen-Blauwe Handdruk aan Peka Kroef
Vrijdag 1 februari kreeg Peka Kroef, specialist in aardappelproducten, de groenblauwe handdruk. Dit is een aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven, bestaande uit een bedrag van € 500. De prijs werd namens de regiocommissie uitgereikt door William de Kleijn, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas.....
Lees verder »

4 feb 2019 - Droge voeten en lage lasten; onze lijsttrekker stelt zich voor
In mijn jeugd heb ik de kracht van het Maaswater ervaren. Ik ken de impact van overstromingen en sta voor het belang van waterveiligheid. Met het project 'Meanderende Maas' zorgen we nu voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Daardoor wordt het gebied van Ravenstein tot 's-Hertogenbosch veiliger en biedt de.....
Lees verder »

4 feb 2019 - Kandidaat #5, Ytje van de Hulsbeek stelt zich voor
Water wordt steeds lastiger te beheersen. De afgelopen zomer stonden veel beken droog maar we hadden ook
flinke hoosbuien. De ene keer hebben we teveel en de andere keer te weinig water en dat kunnen we het beste
dicht bij huis bergen. Het sturen van droogte en natheid start in veel gevallen bij mensen in hun eigen tuin.....
Lees verder »

4 feb 2019 - VVD-Kandidatenlijst Aa en Maas succesvol ingeleverd
De kandidatenlijst van de VVD voor Waterschap Aa en Maas is op 4 februari 2019 in 's-Hertogenbosch door Dries van Bergeijk, secretaris procedurele zaken van de VVD-Regio Zuid, overhandigd aan Gerard Broers. De lijst is geaccepteerd door het Centraal Stembureau voor de verkiezingen van de ingezetenen van het stroomgebied.....
Lees verder »

2 feb 2019 - Kandidaat #4, Sjaak van Zinderen stelt zich voor
In ons riool komt van alles terecht. Sommige stoffen zijn schadelijk voor ons of voor de installaties die het water verwerken, terwijl andere juist gebruikt kunnen worden als nieuwe grondstoffen. Op dit moment doen we hier nog veel te weinig mee, vind ik. Door onderzoek en nieuwe ideeën zouden we grondstoffen uit het afvalwater.....
Lees verder »

31 jan 2019 - Weg met die regenton!
Verschillende partijen pleiten bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart weer voor het subsidiëren van een regenton. Veel administratie en eigenlijk een (leuke) wassen neus. Wil je als particulier echt je verantwoordelijk-
heid nemen, dan zorg je ervoor dat wanneer je een huis bouwt of je tuin herinricht, het water de grond in.....
Lees verder »

Naar archief 2018 en eerder »»