VVD STELT VOORWAARDEN BIJ PROJECT
MEANDERENDE MAAS
's-Hertogenbosch, 13 november 2019

Het bestuur van het waterschap Aa en Maas spreekt vrijdag 15 november voor het eerst over het concept Voorkeursalternatief Meanderende Maas. Dit is een integraal project waarbij de ambitie is waterveiligheid te combineren met het versterken van gebiedskwaliteiten. Vanaf 2015 is een intensief proces doorlopen waarbij overheden, samen met de streek, naar een gezamenlijk voorstel hebben toegewerkt. Het compromis is geland in het Voorkeursalternatief. Om het debat op gang te brengen stelt de VVD enkele voorwaarden om recht te doen aan de belangen van de bewoners achter de dijken, de boeren in de uiterwaarden en het belang van het waterschap met haar partners.
De fractie van de VVD wil als eerste, voorafgaand aan de besluitvorming, weten wat en waar de extra (kwel)effecten in het binnendijks gebied zijn vanwege het weghalen van de buitendijkse klei. Het is ook nodig inzicht te hebben in de maatregelen die getroffen kunnen worden om die effecten binnen de perken te houden en te weten wie die kosten betaalt.

De VVD wil daarnaast voorkomen dat, door de vervlechting van alle doelen, er in de uiterwaarden landbouwpercelen onteigend worden die niet direct benodigd zijn voor de dijk zelf. "Die aanpak valt niet te rijmen met de Brabantse manier van samenwerken", stelt fractievoorzitter De Kleijn.

De VVD wil verder dat alle overheidspartners, vanuit hun doelstellingen, een eerlijk aandeel betalen voor dit integrale project. Het waterschap staat aan de lat voor haar bijdrage aan waterveiligheid.

Tot slot vindt de VVD dat het college geen bestuursovereenkomst kan aangaan zolang relevante informatie over de risico's voor de inwoners en eigenaren en eerlijke kostenverdeling tussen partijen niet inzichtelijk is.

"Voor onze fractie staat waterveiligheid en leefbaarheid voor de 270.000 inwoners uit gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss voorop. Als gedreven bestuurders willen wij rekening houden met ieders belang en daarom moet dit bestuursvoor-stel helder zijn. Als er geen duidelijkheid komt dan zal, wat ons betreft, de uiterste consequentie zijn dat we de dijk één klinker hoger maken. We kunnen daarmee 11 centimeter waterstandsdaling overbruggen. De komende jaren kan dan aan de andere ambities gewerkt worden en zorgen we, als waterschap, ervoor dat de Maasdijken over 40 jaar niet opnieuw opgehoogd moeten worden", zegt William de Kleijn als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij.

VVD-fractie waterschap Aa en Maas
Tel.: 06-55686559
Stuur ons een mail