OPRICHTING CONSTRUCTIEVE WERKGROEP TER
VERBETERING VAN DE JAARLIJKSE PDCA-CYCLUS
's-Hertogenbosch, 4 oktober 2019

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 4 oktober 2019 is onder agendapunt 4g het bestuursverslag 1e halfjaar 2019 (Burap) vastgesteld. De fractie van de VVD heeft hier, samen met de fractie 50-Plus nog wel enige kanttekeningen bijgeplaatst.

Het waterschap laat zich met haar waterbeheer continue leiden door haar missie: "Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met oog voor economische aspecten".

De VVD-fractie constateert evenwel dat de beschikbare middelen bij verschillende programma's niet worden benut en dat het Algemeen Bestuur vaker onvoldoende in de positie is om vorderingen en doelmatigheid van de investeringen te volgen, al dan niet door de jaaroverschrijdingen.

We hebben daarom, samen met de fractie 50-Plus een motie voorbereid om een brede werkgroep te formeren die jaarlijks verslag van de zogenaamde 'Plan-Do-Check-Act-cyclus' doet aan het Algemeen Bestuur.

Ofschoon er breedgedragen positieve reacties uit de andere fracties werden gehoord ontstond er toch het gevoel bij meerdere partijen dat er voldoende andere controle-instrumenten waren. Daarop heeft de VVD de motie ingediend maar (nog) niet in stemming gebracht; deze wordt wel tot een later tijdstip aangehouden totdat zichtbaar is dat Dagelijks Bestuur het zelf heeft opgepakt.

Jorin Aardoom
Lid van het AB waterschap Aa en Maas
Tel.: 06-53552802
Stuur me een mail