TERUGBLIK VERGADERING ALG. BESTUUR VAN 7 JUNI
's-Hertogenbosch, 13 juni 2019

De fractie van de VVD kijkt terug op een beetje warrige maar succesvolle vergadering voor mens, plant en dieren in het buitengebied van de gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch. Hieronder een korte duiding en toelichting op de vergadering.

Voordracht vaste commissie
Direct bij de vaststelling van de Reglementen van Orde en de voordracht van de commissieleden ontstond verwarring over de interpretatie van het reglement. De fractie van de VVD mocht uiteindelijk, na de voorzitter te hebben overtuigd, haar voordracht doen. Tot verbazing van de fractie (en niet volgens het net vastgestelde reglement) is er niet over de voorgedragen personen gestemd maar is het voorstel in z'n algemeenheid afgewezen omdat, 'in de geest van het reglement', er alleen leden uit het AB in de vaste adviescommissies van het DB mogen zitten.

Sjaak en Nalan hadden zich verheugd op hun adviesrol maar zullen, weliswaar achter de schermen hun bijdrage aan de fractie zeker blijven vervullen en de belangen vanuit hun streek en achterban inbrengen. Voor de Regionale Commissies is de voordracht gelukkig wel overgenomen en we zijn blij met de versterking (link naar leden van de vier Regionale Commissies).

Creatief boekhouden
Op de agenda stonden een aantal kredietaanvragen waarbij een relatie is te leggen met de Nota Financieel Beleid 2018. In die nota staat precies aangegeven wanneer een investering een meerjarig nut heeft en hoe lang dan een afschrijving mag duren. Op het moment dat een investering geen meerjarig nut heeft, dienen de kosten ook in dat boekjaar te worden opgenomen. Dit betekent dat de kosten en dus belastingen voor dat jaar hoger zijn en daar behoort het bestuur gewoon verantwoording over af te leggen.

Als de kosten over meer jaren uitgesmeerd kunnen worden, kan de belastingstijging voor dat jaar beperkt worden maar ontstaat wel een schuld, die later afgelost moet worden. Daarmee worden lasten doorgeschoven naar de toekomst. De fractie VVD houdt niet van doorschuiven en vindt de schulden van het waterschap te hoog. Volgens de VVD heeft het gevraagde aanvullend krediet t.b.v. de 'Veiligheidsbeoordeling Primaire Keringen' geen meerjarig nut en is het voorstel daarom strijdig met het beleid. De fractie VVD heeft het huidige bestuur voorgesteld om te stoppen met creatief boekhouden.

Aanvullend onderzoek RWZI Oijen in de pers (zie ook ons eerdere artikel)
Zuiveringsinstallatie (RWZI) Oijen is een van de grootste afvalwaterzuiveringen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Jaarlijks wordt 20 miljoen m³ afvalwater van de RWZI geloosd op de Teefelense Wetering. Dit afvalwater stroomt bij de Oijense Hut in de Hertogswetering en komt 13 kilometer verderop bij Gewande in de Maas. Dit water bevat nog nutriënten, medicijnresten en andere milieubelastende stoffen.

De fractie VVD van het waterschap is erg bezorgd en wil dat de verontreiniging van de Hertogwetering zo snel mogelijk stopt. De fractie vindt het zonde om nu voor € 2 mln. (!!) een renovatie en uitbreiding voor te bereiden ter waarde van € 45 mln. (!!), terwijl daarmee de verontreiniging in de Wetering blijft bestaan. Met een investering van € 2 mln. kan het verontreinigde afvalwater direct op de Maas worden geloosd. Deze aanvullende optie werd in het voorstel nu al uitgesloten.

De fractie VVD heeft de pers opgezocht en voor de behandeling in de vergadering technische vragen gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat het bestuur de doelmatigheid van deze maatregel niet in samenhang met het watersysteem had bekeken en de effectiviteit nog nader onderzocht zou moeten worden. Nadat meerdere fracties om opheldering hadden gevraagd en de fractie VVD een amendement had ingediend heeft het Dagelijks Bestuur ruimharig toegezegd dat er een breed onderzoek komt naar de effecten en de kosten van de korte lozingsroute van het afvalwater van de RWZI naar de Maas.

Deze toezegging viel in goede aarde bij bijna alle fracties van het Algemeen Bestuur en maakte het amendement overbodig. Een besluit met een mooi perspectief voor mens, plant en dieren in het buitengebied van de gemeenten
's-Hertogenbosch en Oss. De VVD bedankt de fracties AWP en 50+ voor het mede opstellen/indienen van het amendement.

Jaarverslag en bestuursakkoord
Wat betreft het jaarverslag wil de VVD dat er nu eens echt wordt geleerd van de jaarlijkse onderuitputting (realisatie 47%) van het programma 'Gezond en Natuurlijk Water'. Het voorstel om hiervoor een brede werkgroep uit het Algemeen Bestuur samen te stellen werd voorgelegd maar terzijde geschoven omdat de coalitie dit graag zelf wil doen en hierover zal rapporteren bij de voorjaarsnota of begroting.

De VVD voelt zich, net als PvdA, 50Plus, AWP, en OuderenApel, niet verbonden met het bestuursakkoord van de drie coalitiepartijen. Hieronder onze grootste bedenkingen.

  Focus en doelmatigheid
  Er zijn in het bestuursakkoord heel veel onderwerpen aangestipt die volgens de coalitie heel veel extra aandacht be-
  hoeven waardoor focus ontbreekt. Er ligt geen focus op de kerntaken van het waterschap. Er is geen relatie gelegd
  tussen de doelmatigheid van maatregelen (in de tijd) en de benodigde kosten.

  Financiële kader
  De VVD mist het financiële kader van het vorige bestuursakkoord. De financiën zijn in dit akkoord niet gelimiteerd en
  kristalliseren pas (veel) later uit, bij de nadere uitwerking van de ambities. Opgebouwde reserves kunnen worden
  verbruikt en de tarieven en schulden zullen (zie ook voorjaarsnota) toenemen vanwege de vele voorgestelde
  maatregelen in het watersysteem. De coalitie schuift de lasten uit deze bestuursperiode door naar de volgende
  generaties. De VVD vindt dit zorgelijk omdat de echte investeringen in onze dijken pas beginnen na deze bestuurs-
  periode.

  Positie en rol AB
  Groot punt van zorg blijft voor ons het behalen van de doelen van de KRW in 2027. De coalitie neemt het AB niet
  volwaardig mee in een transparant evaluatieproces. Watersysteemanalyses worden nu niet vroegtijdig voorgelegd en
  de KRW-doelen voor 2027 worden niet door het AB herijkt op haalbaarheid en betaalbaarheid. Na de zomer worden
  de conclusies van de coalitie teruggelegd in het AB op het moment dat de resultaten ook definitief aangeleverd
  moeten worden voor de herziening van het stroomgebiedbeheerplan.