VVD WIL DAT LOZINGEN VERVUILD WATER VAN RWZI
's-Hertogenbosch, 6 juni 2019

Zuiveringsinstallatie (RWZI) Oijen is een van de
grootste afvalwaterzuiveringen in het beheerge-
bied van waterschap Aa en Maas. Jaarlijks wordt
20 miljoen m3 afvalwater van de RWZI geloosd
op de Teefelense Wetering. Dit afvalwater
stroomt bij de Oijense Hut in de Hertogswetering
en komt 13 kilometer verderop bij Gewande in de
Maas. Dit water bevat nog nutriënten, medicijn-
resten en andere milieubelastende stoffen. De
fractie VVD van het waterschap is erg bezorgd en
wil dat verontreiniging van de Hertogswetering
zo snel mogelijk stopt.


In 2020 moet de RWZI in Oijen gerenoveerd worden
en dat moment wordt aangegrepen om eventueel
aanvullende zuiveringstappen te zetten. Het Dage-
lijks Bestuur stelt een maatregel voor waarmee de
verwijdering van medicijnresten uit het afvalwater
toeneemt van 1/3 deel naar circa 2/3 deel van de
vracht. Dit voorstel gaat de VVD echter niet ver ge-
noeg. In de zomer bestaat het water uit de Hertogs-
wetering voor ongeveer 35% uit verontreinigd afval-
water. Dit veroorzaakt een spoor van verontreiniging
in het achterland van Oss en Den Bosch. Dat is
volgens William de Kleijn (fractievoorzitter) onver-
antwoord omdat het water uit de Hertogswetering
wordt gebruikt voor beregening van gewassen, als
drinkwater voor dieren en voor recreatie op en langs
het water. "Naast boeren en burgers hebben planten
en dieren last van dit afvalwater waarin nog steeds
veel zorgwekkende stoffen zitten waarvan de scha-
delijke effecten niet bekend zijn
".

De VVD vindt het niet uit te leggen dat er 50 miljoen
wordt geïnvesteerd in de zuivering en nog steeds circa 1/3 deel van de medicijnresten in het water van de Hertogswe-
tering terecht komt en waterkwaliteitsnormen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 niet worden gehaald. Met het verplaatsen van het lozingspunt van de RWZI op de Maas van Gewande naar Oijen is circa € 2 mln. gemoeid (raming 2017) en dan komt er geen druppel afvalwater meer in de Teefelense Wetering en Hertogswetering. De VVD wil dat het waterschap die kans nu benut!

De fractie VVD heeft technische vragen gesteld om scherp te krijgen hoe ernstig de vervuiling van de Hertogswetering voor nu en later is. (zie bijlage)
 • Kan er wel worden voldaan aan de normen zonder extra maatregelen?
 • Is het op langere termijn goedkoper als de Hertogswetering niet meer verontreinigd wordt door het afvalwater van de
   RWZI?
Met de antwoorden hoopt de fractie van de VVD een bevestiging te krijgen dat verplaatsing van het lozingspunt van de RWZI op de Maas een slimme en noodzakelijke aanvullende maatregel is om de waterkwaliteit van het stroomgebied van de Hertogswetering blijvend te verbeteren.

Benieuwd naar de besluitvorming? Kijk vrijdag 7 juni vanaf 14.00 uur live naar de vergadering van het Algemeen Bestuur. Dit kan via deze link. Daarnaast kunt u voor meer informatie contact opnemen met de fractievoorzitter VVD waterschap Aa en Maas, William de Kleijn.
OIJEN IN DE HERTOGSWETERING STOPPEN

William de Kleijn
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 0486-464662 / 06-55686559
Stuur me een mail