COALITIE WATERSCHAP AA EN MAAS IS ROND
's-Hertogenbosch, 12 april 2019

Vandaag hebben de partijen fractie Geborgden (7), Water Natuurlijk (7) en CDA (5) bekend gemaakt dat de coalitie van het Waterschap Aa en Maas rond is. Vrijdag 19 april zal het bestuursakkoord tijdens de Algemeen Bestuursvergadering worden voorgelegd door formateur. Ook de nieuwe bestuurders zijn bekend gemaakt.

Coalitieproces
De belofte van Water Natuurlijk om tot een zo breed mogelijke vertegenwoordiging in de coalitie te komen blijkt een loze toezegging. Ook de duiding die de andere coalitiepartners, in de eerste openbare zitting, deden om de oude coalitie voort te zetten heeft niet direct geleid tot een uitnodiging aan de VVD om samen in gesprek te gaan. We zijn echt verrast. In de kleinst mogelijke samenstelling zijn de gesprekken opgestart en ook afgerond. Wordt deze wendbaarheid een nieuwe politieke kwaliteit van de coalitie?

Huishoudboekje op orde
Programmatisch en financieel liggen fractie Geborgden, CDA en Water Natuurlijk mijlenver uit elkaar. We zijn bijvoorbeeld heel benieuwd hoe er een brug is geslagen tussen Water Natuurlijk (kostentoename van 2-2,5%, bovenop de inflatie) en de inflatielijn van de andere partijen. Hoeveel water is er bij de wijn gedaan?
De VVD is erg benieuwd naar het resultaat dat wordt voorgelegd en hoopt dat in het akkoord ook de financiële en vernieuwende punten van de VVD (maar ook van de andere partijen) meegenomen zijn. De grootste vraag is of de overeenkomstige financiële punten die VVD, fractie Geborgden en CDA hebben ingebracht, herkenbaar zijn in het bestuursakkoord. Voor CDA en fractie Geborgden is deelname aan de coalitie te verdedigen als er de kosten in deze bestuursperiode niet meer stijgen dan het inflatiepercentage EN de stijging van de enorme schuldenlast van het waterschap wordt ingeperkt. Voor deze partijen is/was voor goed financieel beleid, met een standvastige VVD, gewoon een meerderheid in het Algemeen Bestuur. Zelfs de vier andere oppositiepartijen sluiten zich hierbij aan!

Transparantie en realisme
Krijgt het Algemeen Bestuur een volwaardige herijking van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een verplichte evaluatie en rapportage moet voor deze zomer aangeleverd worden bij de provincie Noord-Brabant. Uit de evaluatie moet blijken of de eerder gestelde waterkwaliteitsdoelen haalbaar zijn. Hebben de investeringen uit het verleden een bijdrage geleverd aan deze doelen? Zijn de geprogrammeerde (en kostbare) maatregelen voldoende om de doelen te halen en zetten we ons belastinggeld in op de juiste manier, op de juiste plaats of op het juiste moment?

Cultuuromslag
Als VVD zijn we er scherp op dat investeringen in het watersysteem ook een meetbaar rendement hebben. Het waterschap is geen hobby. Wij hebben voorgesteld om het rendement of doelmatigheid bij elke investering inzichtelijk te maken. Dit vraagt om realisme, het maken van keuzes en misschien wel een cultuuromslag binnen bestuur en organisatie. Wordt die omslag voorgesteld in dit bestuursakkoord?

Vertrouwen en steun
Onze inzet bij de verkiezingen was betaalbare duurzaamheid door samenwerking, transparantie, realisme en ten dienste van de Brabantse samenleving. Als op 19 april blijkt dat het bestuursakkoord hieraan invulling geeft dan krijgt de nieuwe coalitie ons vertrouwen en uiteraard onze volledige steun om hier komende vier jaar consistent invulling aan te geven.

We wachten hoopvol op de presentatie van het bestuursakkoord van Aa en Maas.

Namens de vier VVD-waterschappers:
William de Kleijn
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 0486-464662 / 06-55686559
Stuur ons een mail