DRIE PARTIJEN IN GESPREK OVER NIEUWE COALITIE
's-Hertogenbosch, 9 april 2019

Gisteren zijn we door Water Natuurlijk geïnformeerd over het advies dat informateur Jan Kerkhof heeft uit-gebracht. Het advies luidt dat de partijen Water Natuurlijk, CDA en de fractie 'geborgde zetels' met z'n drieën verder kunnen spreken om tot een coalitieakkoord te komen.

Dit advies heeft ons als VVD wel enigszins verrast omdat we de afgelopen vier jaar met vier partijen bij Aa en Maas zeer constructief invulling hebben gegeven aan het bestuursakkoord 2015-2019. Ook bij de eerste duiding van de verkiezingen gaf Water Natuurlijk nog aan dat ze "een zo breed mogelijke vertegenwoordiging in de coalitie voorstaan".

De VVD heeft bij haar verkiezingen ingezet op betaalbaar en toekomstbestendig waterbeheer. Ambitie en economie kunnen volgens de VVD goed hand in hand gaan. We respecteren de keuzes die in dit proces worden gemaakt en zijn altijd bereid om, als daar aanleiding toe is, onze bijdrage te leveren om tot een breed en gedegen akkoord te komen.

Vanuit onze visie over het toekomstig waterbeheer bij Aa en Maas hebben we als VVD de volgende 10 punten inge-bracht tijdens de besprekingen.

      Betaalbare duurzaamheid
      De VVD heeft bij haar verkiezingen ingezet op betaalbaar en toekomstbestendig waterbeheer. Natuurlijk water en
      economie kunnen goed hand in hand gaan. Als VVD willen we de duurzaamheidsambities van Brabant realiseren.


  1. Waterveiligheid heeft onze eerste prioriteit.
  2. De VVD wil de totale netto kosten (voor personeel, goederen, diensten en kapitaallasten) niet meer laten stijgen
      dan het totale inflatieniveau (CBS) over de bestuursperiode.
  3. De VVD ziet graag een kentering in de toenemende schuldenlast; onze partij is er voorstander van om de schul-
      denlast in de nieuwe bestuursperiode niet te laten toenemen en als het kan zelfs af te bouwen.
  4. De VVD ziet bij investeringen graag een kosten-batenanalyse op doelbereik. Voor investeringen in energieneutra-
      liteit vinden wij dat we een koppositie mogen innemen met een terugverdientijd van de investeringen van circa 10
      jaar. Realisatie van de afvalwaterstrategie zou beschouwd kunnen worden vanuit de maatschappelijke context van
      het ontvangende oppervlaktewater, het doelbereik KRW en de opkomst van innovatieve zuiveringstechnieken.

      Samenwerking, transparantie en realisme
      We willen samenwerken met inwoners, natuurbeheerders, boeren, bedrijven, gemeenten en provincie om het
      water te sturen en ten dienste te brengen van hún doelen. Wel doelen die realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn.
      Samen, op basis van 'joint factfinding', werk-met-werk maken.

  5. In het kader van de kaderrichtlijn water (KRW) hebben we als waterschap watersysteemanalyses uitgevoerd. De
      VVD wil dat het AB een besluitvormende rol krijgt om de doelen en ambities voor 2027 te herijken en die in te
      brengen op provinciaal, nationaal en internationaal niveau.
  6. De VVD wil een stuurbaar watersysteem waarop ook belanghebbenden kunnen anticiperen door alle beschikbare
      informatie, zodra die geverifieerd betrouwbaar is, ook online beschikbaar te stellen.
  7. De VVD wil dat aanliggende perceeleigenaren weten waar ze aan toe zijn met het onderhoud en toestand van hun
      aanliggende watergangen. Dit met het oog op het gebruik van hun perceel of tuin. We zijn er voorstander van dat,
      aan het einde van de bestuursperiode, 'intelligenter onderhoud' in ons hele systeem is uitgerold.
  8. Met het oog op de omgevingswet wil de VVD dat al onze beleidsregels, die doorwerken voor onze inwoners en
      andere belanghebbenden, voor betrokkenen vindbaar moeten zijn op internet.
  9. De VVD is er voorstander van om samen met grondeigenaren een innovatief project op te starten waarbij er in
      heel Brabant 5000 digitaal bedienbare 3D-geprinte lobstuwen worden geplaatst in samenwerking met onderwijs-
      instellingen, het ZLTO en het bedrijfsleven.

      Rol van waterschap ten dienst van de Brabantse samenleving
      We willen graag dat alle Brabanders weten wat het waterschap doet en dat ze kunnen genieten van een fijne leef-
      omgeving. Goed waterbeheer is belangrijk en zorgt dat water en natuur, veilig, toegankelijk en echt beleefbaar is.


10. De komende vier jaar is het belangrijk dat we onze rol nog beter uitdragen zodat het waterbewustzijn, in de stad en
      op het platteland, 25% verbetert en de waterschappen in Brabant ook de waardering krijgen die ze verdienen.
      Hiertoe zou een nulmeting, gevolgd door een meting over twee en over vier jaar, de voortgang zichtbaar moeten
      maken.

Namens de gehele fractie: William de Kleijn
Fractievoorzitter VVD Aa en Maas
Tel.: 0486-464662 / 06-55686559
Stuur me een mail