CONCEPT LANGE TERMIJN KOSTENONTWIKKELING
's-Hertogenbosch, 7 juli 2018

Betreft agendapunt 9J van de AB-vergedering van gisteravond. Om maar met de deur in huis te vallen: de VVD-fractie is van mening dat dit document niet kán en niet moet worden uitgewerkt als input voor het overdrachtsdocument voor het nieuwe bestuur, een nieuw bestuursakkoord 2019-2023 en/of het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Omdat in de informatienota zo nadrukkelijk de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 en de Begroting 2018 wordt aangehaald, heb ik nog eens goed nagelezen wat daar is gezegd. (Wat is het toch heerlijk dat er van AB-vergaderin-gen óók gewoon notulen zijn na te lezen!). Bij de Voorjaarsnota: niks!

De directe aanleiding is bij de behandeling van de Begroting 2018 nota bene in een antwoord van de voorzitter op een vraag van mij naar nieuwe bestuursovereenkomsten tussen de koepels en het ministerie.

De voorzitter antwoordt namelijk dat dat een overeenkomst op veel grotere schaal gaat worden waarin klimaat, energie en water een rol zullen spelen. Na een schets over de breedte en complexiteit van deze gesprekken meldt hij, dat na de vaststelling van de begroting het ambtelijk apparaat direct begint met de voorbereiding van de volgende Voorjaarsnota. Voorts kondigt de voorzitter aan dat (en ik citeer letterlijk):

"In het kader van die voorjaarsnota zal het DB een beeld schetsen voor na 2019 zodat het AB die informatie kan meenemen in de verkiezingsprogramma's. Het DB zal ook nog een overdrachtsdossier maken voor het nieuwe DB in 2019, maar dan zijn de programma's al vastgesteld."

Een beeld schetsen... en dan geconfronteerd worden met drie scenario's! Het zou goed zijn om een doorrekening van het bestaande beleid en de lopende afspraken en verplichtingen te hebben en daarnaast een beeld te hebben van de zaken waarvan het te verwachten dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dán geef je input voor verkiezingsprogramma's en een nieuw bestuursakkoord.

Een doorkijk van kostenontwikkeling op langere termijn is iets anders dan in het denken in drie scenario's gedrukt te worden. Keuzes en consequenties voor de verschillende programma's aangeven, prima. Maar niet in al voorgekookte scenario's met een toon van de tekst negatief sturend in de ene richting en positief sturend in een andere richting!

Bijvoorbeeld, de omschrijving van alternatief 1 maakt duidelijk dat je dit niet moet willen!
Ik citeer: 'Een sobere invulling, maar meer ook niet'; 'Waar mogelijk wordt in overleg met bijvoorbeeld provincie getracht om de opgave vanuit wettelijke verplichtingen te verkleinen'; 'Wat uitgesteld kan worden, wordt uitgesteld'.

Waarmee ik niet wil zeggen dat de VVD-fractie een voorkeur voor het ene of andere alternatief of scenario heeft. Dat er onderdelen van alle drie de scenario's in de nieuwe programma's, plannen en akkoorden zullen zitten, lijkt mijn fractie helder.

Bestuurlijke afwegingen en onderhandelingsresultaten zijn altijd anders dan ambtelijk opgestelde scenario's of alternatieven. Keuzes moeten steeds worden gemaakt en bestuurlijke afwegingen zijn niet alleen financiële scenario's, maar ook wat willen we wél en wat willen we niet.

Het zou zó moeten zijn dat we een doorkijk van staand beleid en afspraken krijgen met daarnáást een opsomming per programma van de op ons afkomende keuzes en consequenties daarvan. Het is aan de partijen én de nieuwe coalitie om daar een beleid, en zo u wilt een scenario, uit samen te stellen.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail