MEDICIJNEN
's-Hertogenbosch, 23 juni 2017

De Kaderrichtlijn Water is een van de belangrijkste en meest omvattende Europese milieurichtlijnen voor het hedendaagse waterbeheer. Het waterschap Aa en Maas heeft in het kader van deze richtlijn de afvalwater-strategie vastgesteld voor een periode van 10 jaar (2027).

Er zullen maatregelen worden genomen om het gehalte van fosfor en
stikstof in het gezuiverde water van de Rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI's) te verlagen, waardoor het oppervlaktewater en grondwater nog
schoner worden.

Op termijn zullen ook medicijnresten uit het rioolwater worden verwijderd.
Daarvoor zal in het najaar van 2017 een pilot worden uitgevoerd op één
van de RWZI's.

In een rapport van het RIVM is vastgesteld dat jaarlijks 140.000 kilo aan
medicijnen verdwijnt in het oppervlaktewater (10% ziekenhuizen, 90%
huishoudens). Dat geeft reden tot zorg.

Het is niet bekend hoeveel medicijnresten met de ontlasting meegaan en hoeveel gewoon door het riool worden gespoeld.

Het waterschap heeft de taak het afvalwater te zuiveren, maar de inwoners kunnen hier ook aan bijdragen door geen overtollige medicijnen in het riool te laten verdwijnen. Belangrijk is om het bij de bron aan te pakken. U kunt nu al uw overtollige medicijnen inleveren bij uw apotheek.

De VVD-Bernheze heeft aan het college de vraag gesteld of, in het kader van afvalscheiding, de onkosten die apothekers maken voor de inname van medicijnen vergoed kunnen worden. Hierdoor kan er meer publiciteit komen om inwoners te motiveren hun overtollige medicijnen in te leveren.

Er zijn al gemeenten die hieraan bijdragen.

Jack van der Dussen
Fractielid VVD Aa & Maas
Tel.: 0412-454602 / 06-53496069
Stuur me een mail