NOGMAALS: DE MAATREGELEN TEGEN WATER-
's-Hertogenbosch, 7 april 2017

Op de agenda van deze AB-vergadering stond het voorstel 'Uitvoering maatregelen wateroverlast op 5 locaties in Raam en Boven Aa'. Op het eerste gezicht een voorstel waar je niet tegen kunt zijn: er is ruimte voor in de begroting en er wás vorig jaar op nogal wat plaatsen wateroverlast na bijzonder hevige regenbuien. Maar…

In de commissievergadering van 17 maart over dit onderwerp had de VVD-fractie nadrukkelijk aangegeven méér informatie nodig te hebben om een goede en integrale afweging te kunnen maken. We vroegen het college de vraag te beantwoorden: "Waarom hier en niet dáár?". We waren benieuwd naar de antwoorden vóór de beslissende vergadering van 7 april.

Beantwoording door het DB
Na een commissievergadering is het gebruikelijk dat het college op de inbreng en vragen van de verschillende fracties reageert met antwoorden, nadere informatieve stukken e.d. Zo ook deze keer. De VVD-fractie was niet de enige fractie die om aanvullende informatie had gevraagd en het college voegde bij de vergaderstukken een overzicht met alle knelpunten en klachten die waren geïnventariseerd na de wateroverlast van juni 2016 in de districten Raam en Boven Aa. (Zie ook de opmerking onderaan deze tekst.)

In het district Raam waren zo 106 punten (zéér gedetailleerd, tot op sloot en duikerniveau) in het watersysteem opgesomd en bij elk punt werd aangegeven óf en zo ja hoe het in de werkzaamheden zou worden ingepast resp. in welk onderzoeksprogramma het een plaats zou krijgen. Uit dit overzicht was, weliswaar met enige 'eigen' inspanning en kennis van het gebied, te destilleren dat de vier voorgestelde maatregelen uitgevoerd moeten gaan worden omdat ze niet in andere, al lopende, werkzaamheden of programma's waren in te passen. Ook voor het district Boven Aa was er zo'n overzicht, hoewel aanzienlijk minder gedetailleerd en informatief.

Akkoord, maar wel met één kraakheldere voorwaarde
In de vergadering van het Algemeen Bestuur heeft de VVD-fractie haar waardering uitgesproken voor de informatie, met name die uit het district Raam. Op basis, mede van deze informatie kon de fractie akkoord gaan met het
voorstel.

Maar de fractie heeft daarnaast wél heel duidelijk gesteld dat het nú akkoord gaan niet inhoudt dat we een volgende keer dat weer doen omdat we eigenlijk maar een deel van de afweging hebben kunnen maken. Aangetoond is nu dat er in deze twee districten op de voorgestelde plekken het een en ander moest gebeuren, maar een complete 'waterschapsbrede' afweging is op deze manier niet goed te maken.

Met het college is afgesproken dat we in de komende maanden met elkaar in overleg gaan om te komen tot betere afspraken zodat in komende vergelijkbare gevallen er een helder afwegingskader is waar het college én het Algemeen Bestuur wat aan heeft.

Let op: Het overzicht dat we hebben ontvangen bevat namen en locaties van betrokkenen en 'klagers', zodat we dit op grond van privacyregels niet mogen publiceren. Het anonimiseren van al de informatie is vrij veel werk en haalt er bovendien essentiële kernen uit.

Zie ook ons artikel van 17 maart jl.
OVERLAST (UIT DE AB-VERGADERING VAN 7 APRIL 2017)

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail