UITVOERING MAATREGELEN WATEROVERLAST OP
's-Hertogenbosch, 17 maart 2017

Op de agenda van de Commissievergadering Watersysteembeheer van 16 maart 2017 stond het voorstel "Uitvoering maatregelen wateroverlast op 5 locaties in Raam en Boven Aa". (Zie bijlage) Op het eerste gezicht een voorstel waar je niet tegen kunt zijn: er is ruimte voor in  de begroting en er wás vorig jaar op nogal wat plaatsen wateroverlast na bijzonder hevige regenbuien.

Maar.... Eerst even ter verduidelijking over het besluitvormingsproces in het waterschap: Het Dagelijks Bestuur (college) doet voorstellen aan het Algemeen Bestuur om bepaalde projecten aan te pakken. Die voorstellen worden eerst in de zgn. 'Functionele Commissie' besproken. Daar wordt vastgesteld of het Algemeen Bestuur voldoende informatie heeft om een besluit te kunnen nemen én het is het moment waarop de verschillende fracties kanttekeningen kunnen maken.

Belangrijke informatie ontbreekt
Het Dagelijks Bestuur kan dan vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur de gewenste informatie verstrekken en/of het voorstel eventueel aanpassen aan de wensen van de fracties. In de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt vervolgens het besluit genomen en kan het Dagelijks Bestuur al dan niet aan de slag.

Tijdens de fractievergadering, voorafgaand aan de commissievergadering, stelden we vast dat er belangrijke informatie ontbreekt om dit voorstel direct te kunnen steunen. De fractie wil graag in staat zijn integrale afwegingen te kunnen maken en de vraag die zich opdrong was: 'Waarom híer en niet dáár?'

Eerst gedegen onderzoek uitvoeren
Na de bijzonder hevige regenbuien van juni 2016 is op nogal wat plaatsen zeer grote wateroverlast opgetreden. Er kwamen ruim 260 schadeclaims op het waterschap af die allemaal, stuk voor stuk, beoordeeld moeten worden. Daar is de organisatie nu mee bezig; de indieners krijgen allemaal individueel antwoord en binnenkort krijgen we, het Algemeen Bestuur, daar de totale informatie over.

Kort ná die wateroverlast heeft het Algemeen Bestuur uitgebreid gesproken over die overlast problemen en wat er aan te doen. De afspraken die we met het Dagelijks Bestuur hebben gemaakt houden in dat er uitgebreid geïnventariseerd wordt wáár, waarom en in welke mate er overlast is geweest. Daarnaast wordt er, dankzij een door de VVD ingediende en aangenomen motie, een onderzoek verricht dat met inschakeling van 'derden' gaat beoordelen of het watersysteem nog op de goede wijze is ingericht en waarin een nadere uitwerking wordt gegeven van het klimaatveranderingsbestendig toepassen van de trits 'vasthouden, bergen, afvoeren' in ons beheersgebied.

Die afspraken zijn gemaakt om goed te kunnen beoordelen welke maatregelen er moeten worden genomen om de kans dat het in de nabije toekomst weer gebeurt zo klein mogelijk te maken. We hebben dan als Algemeen Bestuur de benodigde informatie om te beslissen wát, wáár en in welke volgorde de dingen moeten worden uitgevoerd. Per slot van rekening is de begroting niet 'oprekbaar' en zijn Keulen en Aken....

De écht grootste knelpunt als eerste aanpakken
We hebben dus in deze commissie betoogd dat we sympathiek staan tegenover het voorstel, maar dat we écht meer informatie moeten hebben om te beoordelen of dit voorgestelde vijftal écht de grootste knelpunten zijn die directe aanpak, vooruitlopend op de totale rapportage, uitgevoerd moeten worden.

De vraag die het college dus moet beantwoorden is: "Waarom hier en niet dáár?" We zijn benieuwd welke antwoorden we krijgen voor de beslissende vergadering van 7 april.
VIJF LOCATIES IN RAAM EN BOVEN AA

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail