ALGEMEEN BESTUUR STELT BEGROTING 2016 VAST
's-Hertogenbosch, 20 november 2015

Vanmiddag gaf het Algemeen Bestuur van
waterschap Aa en Maas groen licht aan de
begroting. Op basis van deze begroting
blijft de stijging van de waterschapsbelas-
ting voor de meeste mensen onder het infla-
tieniveau en onder het landelijke gemiddelde.


Investeren in veilig en bewoonbaar gebied
Peter Ketelaars, portefeuillehouder financiën
Dagelijks Bestuur: "Ook in 2016 investeert
waterschap Aa en Maas in een veilig en
bewoonbaar leefgebied voor vele duizenden
inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. We
hebben financiële ruimte gevonden om achter-
stallig onderhoud zoals baggeren weg te wer-
ken. Daarnaast blijft het waterschap investeren
in duurzame oplossingen en innovatie. Een
groot deel van de uitgaven van het waterschap
komt ten goede aan de regionale en lokale
economie."

Impressie vergadering
In grote lijnen konden de fracties zich vinden in de voorliggende begroting voor 2016. Er zijn vier moties aangenomen:

 • Motie Meststoffenwetgeving en lozing; strekking: discussienota voorleggen aan het Algemeen Bestuur over dit
   onderwerp en informatie uitwisselen over zuiveringstechnieken met initiatiefnemers zoals mestverwerkers. Dit met
   als doel nog beter rekening te kunnen houden met het voorkomen van het lozen van o.a. (mogelijk antibioticaresi-
   stente)  pathogenen en medicijnresten.
 • Motie Evenwicht in programmering; strekking: voorstel voorleggen aan het Algemeen Bestuur waaruit extra in-
   spanning blijkt om achterstanden in te lopen op projecten voor beekherstel, aanleg ecologische verbindingszones,
   herstel natte natuurparels en Natura 2000 gebieden.
 • Motie Verdrogingsbestrijding bos-en natuurgebieden; strekking: een programma voorleggen aan het Algemeen
   Bestuur gericht op bestrijding van verdroging in de periode 2016-2021.
 • Motie beloningsbeleid Waterschapsbank; strekking: inspanning verrichten om beloningsbeleid Waterschapsbank te
   laten aansluiten bij wet Normering Topinkomens.

Vervolgens stemden alle fracties, behalve de fracties van de 50Plus Partij en AWP (Algemene Waterschapspartij), in met de begroting.

Elke euro voor water in Oost-Brabant
Met de begroting voor 2016 houdt Aa en Maas de financiële positie gezond, wat een doelstelling is uit het bestuurs-akkoord. Kosten worden beperkt gehouden dankzij bezuinigings- en besparingsmaatregelen zoals bezuinigingen aan de inkoopkant en op onderhoudskosten.

In 2016 heeft waterschap Aa en Maas € 110 miljoen nodig voor de uitvoeringsmaatregelen die zijn opgenomen in het Waterbeheerplan 2016 (tot en met 2021). Dat is € 1,3 miljoen meer dan vorig jaar. Dit komt bijvoorbeeld omdat we in 2016 projecten versneld uitvoeren, zodat deze niet voor rekening komen voor generaties na ons.

Inhoudelijke speerpunten uit de begroting 2016
 • Bescherming tegen overstromingen: door de uitwerking van de nieuwe normen waterveiligheid voor de
   110 kilometer lange Maasdijk en verbetering van de (kleinere) regionale keringen.
 • Versneld wegwerken van de baggerachterstand van sloten en andere watergangen om de doorstroom te
   bevorderen en de waterkwaliteit te verbeteren.
 • Het versnellen van maatregelen om het waterpeil van landbouwgronden te verbeteren.
 • Verdroging tegengaan in Natura-2000 gebieden.
 • Realisatie van waterrijke natuurgebieden.
 • Investeren in kansen om energie en grondstoffen terug te winnen tijdens het proces van zuiveren van afvalwater. In
   ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld in samenhang met de renovatie van de rioolwaterzuivering.
 • Uitwerken van een strategie voor bijvoorbeeld het terugdringen van uitspoeling van meststoffen in oppervlaktewater
   en medicijnresten in afvalwater.

Samen werken met water, voor nu en later
Waterschap Aa en Maas beheert 110 kilometer Maasdijk, 166 kilometer kleinere waterkeringen, 4.280 kilometer beken, sloten en rivieren, 102 rioolgemalen en 7 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit in een gebied van 161.000 hectare met 745.000 inwoners, verspreid over 29 gemeenten in Oost-Brabant.
Doel van Aa en Maas is, zorgen dat iedereen veilig en gezond kan leven in een fraaie waterrijke omgeving. Om dit te bereiken werkt Aa en Maas samen met andere overheden, bewoners, agrariërs en natuurorganisaties. Voorbeelden van projecten staan op de website van Aa en Maas.

Gevolgen begroting waterschapsbelasting
Om de werkzaamheden te kunnen verrichten heft waterschap Aa en Maas belasting. Voorbeelden van aanslagen van verschillende type belastingplichtigen:

Gezin met koopwoning
In 2016 betaalt een meerpersoonshuishouden met een woning met een WOZ-waarde van €300.000,- minder: namelijk € 1,23 (€ 306,16 wordt € 304,93). Voor deze belastingplichtige stijgt het tarief voor de zuiveringsheffing, maar dit wordt teniet gedaan door een verlaging van het tarief van gebouwde eigendommen.

Gezin met huurwoning
In 2016 betaalt een meerpersoonshuishouden met een huurhuis € 2,16 meer (€ 192,88 wordt € 195,04). Dit komt voort door de lichte stijging van de zuiveringsheffing.

Alleenwonende met koopwoning
In 2016 betaalt een alleenwonende met een woning met een WOZ-waarde van € 300.000, -minder: namelijk € 2,67
(€ 214,24 wordt € 211,57). Voor deze belastingplichtige stijgt het tarief voor de zuiveringsheffing, maar dit wordt teniet gedaan door een verlaging van het tarief van gebouwde eigendommen.

Alleenwonende met huurwoning
In 2016 betaalt een alleenwonende met een huurwoning € 0,72 meer (€ 100,96 wordt €101,68). Dit komt voort door de lichte stijging van de zuiveringsheffing.

Grondeigenaren
Uitgaande van een gemiddeld agrarisch bedrijf met 25 hectare landbouwgrond en opstallen ter waarde van
€ 750.000,- stijgt de aanslag over 2016 met € 92,70 (van € 2.129,58 naar €2.222,28). Dit ligt vooral aan het feit dat grondeigenaren in 2016 per hectare € 3,96 meer gaan betalen (€ 66,14 wordt € 70,10). Dit komt omdat gemeentes en de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) gegevensbestanden hebben afgestemd en opgeschoond. Daaruit blijkt nu dat ruim 8.000 hectare niet meer beschouwd kan worden als ongebouwd. Deze hectares worden nu aangemerkt als gebouwd of als natuurgebied. Het volgens de Waterschapswet vastgestelde kostenaandeel (zie kostentoedelingsverordening) van het watersysteem voor de belastingcategorie ongebouwd, moet nu verdeeld worden over minder ongebouwde grond.

Terreinbeheerders
In 2016 betaalt een terreinbeheerder € 0,20 minder per hectare (€ 2,60 wordt € 2,40). Voor een natuurterreinbeheerder met 1.000 hectare natuur in beheer, betekent dit een verlaging van de aanslag met € 200,- ten opzichte van 2015. Hier geldt dat het afstemmen en opschonen van de belastingbestanden heeft geleid tot een toename van het aantal hectare natuur. Dit maakt het mogelijk om het tarief per hectare natuur naar beneden aan te passen.

Een middelgroot metaalbedrijf
Hiervoor stijgt de aanslag volgend jaar met € 158,35. (€ 23.282,88 wordt € 23.441,23). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het zuiveringstarief.
Investeren in veilig en bewoonbaar gebied