KANTTEKENINGEN BIJ DE VASTSTELLING VAN HET
's-Hertogenbosch, 9 oktober 2015

Het vaststellen van het nieuwe Water Beheer Plan is één van de belangrijkste besluiten in een bestuursperiode. Het Water Beheer Plan is één van de puzzelstukken in het totale Nederlandse en Europese waterbeleid. Niet voor niets is het ook één van de pijlers onder het bestuursakkoord van dit waterschap. Het AB en dus ook de VVD-fractie heeft dat belang daarmee onderschreven.

Voor de VVD-fractie is vertrouwen in het totstandkomingsproces van dit WBP één van de argumenten geweest om dus al vóór het vaststellen van dit WBP in te stemmen met het bestuursakkoord en dus impliciet óók met het WBP. In de commissie heb ik ook al waarderend hierover gesproken. Menig waterschap kan hier een voorbeeld aan nemen!

De VVD fractie is gelukkig met de laatste wijzigingen en aanpassingen in het nu voorliggende Water Beheer Plan 2016-2021. Ik benoem enkele in onze ogen belangrijke verbeteringen:

• Zoals bekend is voor de VVD-fractie de financiële paragraaf steeds een nogal belangrijke. In deze laatste versie is
  gelukkig de eerste bullet van de tekst van het bestuursakkoord opgenomen. Maar het mag helder zijn dat voor de
  VVD-fractie gedurende deze bestuursperiode óók de tekst van de tweede bullet uit het bestuursakkoord leidend is bij
  onze jaarlijkse afweging!
• Het nadruk geven aan het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' heeft, net als de vergelijkbare tekst van het bestuurs-
  akkoord (zevende bullet van de financiële paragraaf bestuursakkoord) onze warme instemming.
• De tekst op pagina 26 inzake de 'GGOR' is beter dan ie was. Want het ís een belangrijke voorwaarde voor het
  uitvoeren van maatregelen in deze context dat andere partners de grondverwerving realiseren en dat het waterschap
  dan samen met de belanghebbenden de waterhuishouding optimaliseert.
• De tekst inzake 'cofinanciering van anderen' ligt in lijn met de tekst van de financiële paragraaf bestuursakkoord en is
  derhalve voor de VVD fractie akkoord.
• Niet voor niets hebben we in het bestuursakkoord 'het snel, begrijpelijk en rechtvaardig afhandelen van
  schadeclaims' ruim aandacht gegeven. Dan is het ook goed dit aspect óók in het WBP terug te zien.
• De tekst over water in bebouwd gebied is herschreven en geeft, naar onze mening, beter aan wat en door wie daar
  zou moeten gebeuren. Niet alles is waterschap, maar daar waar andere partners de eerstverantwoordelijke zijn
  hebben we wél een adviserende en/of stimulerende rol.

Deze opsomming van positieve zaken, wil dat nu ook zeggen dat mijn fractie geen zorgen meer heeft? Die zorgen zijn er wel degelijk! De natuur is door de mens beïnvloedbaar binnen zekere grenzen. Een WBP moet géén vrijbrief zijn om alle andere belangen ondergeschikt te maken aan het realiseren van alle doelen die de mens zich kan stellen.

Dus de doelen als stip op de horizon worden door de VVD-fractie onderschreven. Bij de uitvoering zal steeds de afweging gemaakt moeten worden of een plan of project na afweging van álle belangen en aspecten onze instemming kan krijgen.

Tot slot kan de VVD-fractie met deze kanttekeningen akkoord gaan met het besluit de nota van inspraak voor het Waterbeheerplan 2016-2021en het Waterbeheerplan 2016-2021 vast te stellen.
WATER BEHEER PLAN 2016-2021

Namens de fractie: Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur ons een mail