WERKEN AAN KLIMAATBESTENDIG EN WATERVEILIG
's-Hertogenbosch, 9 oktober 2015

Geen grote koerswijziging, wél nieuwe accenten: onderhoud en baggeren, het voorkomen van wateroverlast en droogte, innovatie en vooral nog meer samenwerking. Dat zijn enkele speerpunten van het nieuwe waterbeheerplan dat het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas op 9 oktober heeft vastgesteld.


Dijkgraaf Lambert Verheijen: "In het waterbeheerplan 2016 -2021 staan de doelen die waterschap Aa en Maas wil bereiken en hoe we dat als waterschap willen doen met onze partners, zoals gemeenten, industriële en agrarische ondernemers, natuurverenigingen, Provincie en Rijk. Ons plan is geen grote koerswijziging, maar ontwikkelingen om ons heen zoals klimaatverandering vragen wel om nieuwe accenten."

Samen werken aan water; voor nu en later
Samenwerking is opnieuw een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe beleidsplan. Dijkgraaf Verheijen: "We gaan verder met het werk dat we de afgelopen jaren hebben verzet en met de manier waarop we werken. We blijven kijken hoe het slimmer, beter of goedkoper kan, door innovatieve plannen te bedenken en nieuwe technieken toe te passen. En we gaan vooral samen verder, met onze partners en met de inwoners van Noordoost-Brabant. Dat is de kracht van ons nieuwe waterbeheerplan dat in samenspraak met onze partners tot stand is gekomen. Ik ben er trots op."

Het waterbeheerplan in het kort
• De basistaak van waterschap Aa en Maas is en blijft een goed beheer en onderhoud van sloten, beken en
  'kunstwerken', zoals gemalen en stuwen. De komende jaren zet het waterschap extra in op het baggeren van sloten
  en het verbreden van te krappe watergangen.
• Voor de landbouw en de natuur is het van groot belang om problemen met droogte te beperken. Het conserveren
  ('vasthouden') van water en het optimaliseren van het watersysteem krijgen meer accent.
• Mede door de klimaatverandering zijn er landelijk nieuwe afspraken gemaakt over bescherming tegen
  overstromingen langs de grote rivieren. Ook wateroverlast vanuit beken, kanalen en sloten wordt verder beperkt.
  Overlast door overstromingen kan echter nooit helemaal worden uitgesloten.
• Waterschap Aa en Maas werkt aan gezonde en natuurlijke sloten en beken. Om dit te realiseren, moet de inrichting
  worden aangepast en de waterkwaliteit worden verbeterd.
• We proberen afvalwater nog schoner te maken door ook moeilijke stoffen zoals medicijnresten te verwijderen. We
  zijn hierin innovatief door de reststoffen van het zuiveringsproces te hergebruiken en er bijvoorbeeld bio-plastics van
  te maken.
• Als waterschap vinden we het belangrijk om met ons werk 'maatschappelijke meerwaarde' te leveren en van
  betekenis zijn voor onze bedrijven en inwoners. Met onze waterprojecten willen we er aan bijdragen dat het prettig
  wonen en werken is in Oost-Brabant. Dat doen we bijvoorbeeld door recreatiemogelijkheden te bieden en te werken
  aan een verbeterde leefomgeving in stad of dorp.

Het waterbeheerplan van waterschap Aa en Maas hangt samen met het Provinciaal Milieu en Waterplan, het Nationale Waterplan en met de plannen van de aangrenzende waterschappen. Meer informatie over dit plan en de werkzaamheden staat op www.aaenmaas.nl/wbp. Lees ook onze Kanttekeningen bij de vasstelling van het Water Beheer Plan 2016-2021.
OOST-BRABANT
Bestuur waterschap Aa en Maas stelt nieuw beleidsplan 2016 - 2021 vast