WATERSCHAP AA EN MAAS STELT NIEUW BELEID
's-Hertogenbosch, 6 juni 2015

Op 5 juni heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas het nieuwe beleid t.a.v. het peilbeheer vastgesteld. Met dit nieuwe beleid wordt het peilbeheer eenduidiger en transparanter. De afwegingen over de hoogte van het streefpeil liggen namelijk vast en gebeuren hierdoor op eenzelfde manier.
PEILBEHEER VAST
Peilbeheer wordt transparanter en past meer bij deze tijd
De zorg voor een ‘goed’ waterpeil is één van de belangrijke taken van het waterschap. Omdat het klimaat, landgebruik en de diverse belangen in de loop der jaren veranderen, heeft waterschap Aa en Maas de afgelopen periode het peilbeheer onder de loep genomen. Het nieuwe beleid hebben we vastgelegd in een zogenaamde Nota peilbeheer. De nota is tot stand gekomen in samenspraak met de provincie, ZLTO, BMF, IVN en terreinbeheerders.

Transparanter en moderner
De nota Peilbeheer is ontstaan vanuit de behoefte om peilen op een begrijpelijke en transparante manier tot stand te laten komen. Het mag immers niet uitmaken welke medewerker van het waterschap de stuw bedient. De peilafweging dient vergelijkbaar te zijn. Naast transparantie was het streven ook om het peilbeheer verder te moderniseren. Bestuurder Peter van Dijk: “Vroeger zorgden we er als waterschap voor dat het water zo snel mogelijk werd afgevoerd naar de Maas. Mede door de klimaatverandering (langere perioden van droogte) en de sterk stijgende kosten van beregenen, realiseren we ons meer en meer dat we door water te conserveren toegevoegde waarde kunnen bieden voor de landbouwsector. Met het nieuwe peilbeheer stimuleren we de aanvulling van de grondwatervoorraad. Dat is nodig om meer ruimte te kunnen geven aan beregenen uit grondwater. Die extra ruimte bieden we met het nieuwe beregeningsbeleid dat vorig jaar is ingevoerd.
Streefpeil
De nota Peilbeheer beschrijft de richtlijnen voor het streefpeilbesluit in de vrij afwaterende gebieden. De vrij afwaterende gebieden bestrijken het hele werkgebied van Aa en Maas, met uitzondering van de polders langs de Maas van Grave tot en met Drunen. Daar zijn de afgelopen jaren al peilbesluiten vastgesteld. In de vrij afwaterende gebieden werkt het waterschap zoveel mogelijk toe naar één stabiel streefpeil. Daarbij houden we een marge aan voor droge of natte situaties. We spreken van een streefpeil omdat we dit peil niet onder alle omstandigheden kunnen garanderen.
Belangenafweging in GGOR-projecten
Op basis van de richtlijnen uit de nota Peilbeheer kijken we minimaal 1x per 10 jaar met professionals, belangengroepen en bewoners naar de kenmerken van een bepaald gebied en het watersysteem ter plekke. Dit noemen we het ‘Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Hiermee bepaalt het waterschap het streefpeilbesluit voor dat gebied. Omdat er soms tegenstrijdige wensen zijn voor het peilbeheer, zoekt het waterschap naar een zo optimaal mogelijk peil. Tot 2021 lopen er GGOR-projecten in het hele vrij afwaterende gebied. In het GGOR kiest Aa en Maas samen met de betrokkenen welk belang waar en wanneer voorrang krijgt. In gebieden waar momenteel nog geen GGOR is, bepalen de peilbeheerders van het waterschap op basis van hun kennis van het gebied en de richtlijnen uit de nota een voorlopig streefpeil per stuw.

Meer informatie
Kijk op www.aaenmaas.nl/peilbeheer of neem contact op met de peilbeheerder in uw gebied. U kunt hiervoor bellen naar het algemeen telefoonnummer van Aa en Maas, tel. 088 - 17 88 000.