BESTUURSAKKOORD AANGENOMEN, NIEUWE DB-LEDEN
's-Hertogenbosch, 24 april 2015

In haar vergadering van 24 april heeft het nieuwe Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas het Bestuursakkoord 'Samen werken aan water, voor nu en later' met meerderheid van stemmen aangenomen.

Coalitiepartners CDA, Water Natuurlijk, VVD en Geborgden stemden voor, Algemene Waterschapspartij, 50Plus en de fractie van de PvdA stemden tegen.

Het bestuursakkoord, richt zich de komende bestuursperiode vooral op de volgende speerpunten:

• Het versterken van de samenwerking en de uitvoering in de regio.
• Het realiseren van een veilig beheergebied, een robuust en duurzaam watersysteem voor de verschillende functies
  en een doelmatige waterketen in dienst van schoon en gezond water.
• Een waterschap van en voor de mensen. De bewoners van het beheergebied moeten weten wat het waterschap
  voor ze betekent en invloed kunnen uitoefenen op wat het waterschap doet.
• Betaalbare lasten. Gezamenlijke inzet zal zijn dat de totale netto lasten van het waterschap die aan burgers en
  bedrijven in rekening worden gebracht, niet meer stijgen dan met het inflatieniveau.

Leden Dagelijks Bestuur benoemd
De voorgedragen leden van het Dagelijks Bestuur zijn benoemd. Dit zijn:

CDA
Geborgden
Water Natuurlijk
VVD

Het Algemeen Bestuur is akkoord gegaan met de formatie uitbreiding van de leden van het Dagelijks Bestuur. De reden hiervoor is de verzwaring van taken vanuit provincie en Rijk die de afgelopen zes jaar in toenemende mate is geconstateerd.
BENOEMD

: dhr. P.C.M. Ketelaars
: dhr. P.M.J van Dijk
: dhr. E.H.J.M. de Groot
: dhr. W.P.J. de Kleijn
Groepsfoto voltallig Algemeen Bestuur

Jack van der Dussen
Fractielid VVD Aa & Maas
Tel.: 0412-454602 / 06-53496069
Stuur me een mail