DE COALITIE IS GEVORMD
's-Hertogenbosch, 14 april 2015

Na de verkiezingen van 18 maart 2015 zijn de verschillende fracties in het Algemeen Bestuur met elkaar gesprekken aangegaan om te komen tot een nieuwe coalitie en bestuursakkoord voor de periode 2015-2019.
De VVD-fractie wil graag haar dank uitspreken aan de heer Jan Kerkhof voor het invullen van zijn rol als informateur en voorzitter in dat onderhandelingsproces.


Op 13 april is er een 'Onderhandelingsakkoord' bereikt tussen de fracties van CDA, Water Natuurlijk, VVD en de Geborgden. De VVD-fractie acht voldoende punten in het akkoord herkenbaar!

Sober en doelmatig
In het bestuursakkoord valt het scherpe financiële kader op. Daarin is de VVD-inbreng helder. Natuurlijk  ziet de VVD-fractie enerzijds de ambities en anderzijds dat financiële kader, maar de fractie is er van overtuigd dat die twee hand in hand kunnen gaan. Dat gaat echter niet zo maar. Dat vraagt om samenwerken, slim plannen en inkopen, werk met werk maken, keuzes maken en een stevige bestuurlijke regie op projecten. Die extra impuls aan de bestuurlijke sturing is dan ook de reden dat de VVD-fractie het verantwoord vindt de DB-formatie uit te breiden. De VVD-fractie ziet de uitdaging om tot slimme oplossingen te komen, het DB te prikkelen om zo efficiënt mogelijk te werken en waar mogelijk samenwerkingskansen te verzilveren om zo te zorgen dat het waterschap optimaal presteert. Daaraan werkt de VVD-fractie graag en loyaal mee.

Waterveiligheid
Belangrijk punt voor de VVD-fractie was ook de integrale aanpak van de waterveiligheid. Dat in het akkoord is opgenomen dat het waterschap hierbij de regie neemt om de opgave in beeld te brengen en te zoeken naar oplossingen waarbij het vergroten van de bescherming samen gaat met het invullen van ruimtelijke opgaven van andere partijen zoals gemeenten. Juist hier is de goede samenwerking met de gemeenten van bijzonder groot belang.

Bij het werken volgens de het principe van meerlaagse veiligheid moet in de relatie met gemeenten worden geïnvesteerd. De VVD-fractie acht het voorts belangrijk dat het waterschap met de partners nadere invulling en uitvoering geeft aan het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). Als onderdeel van DHZ wordt ook ingezet op conservering van gebiedseigen water naast het vergroten van de wateraanvoer via de Noordervaart en de distributie daarvan. Het "nieuwe water" wordt binnen deze bestuursperiode beschikbaar gemaakt voor de gebruikers.

Besparing in de afvalwaterketen
De VVD-fractie is van mening dat een doelmatige afvalwaterketen, waarin wij samen met onze partners de in het Bestuursakkoord Water afgesproken besparing van minimaal 13% realiseren, van groot belang is. Dus voortgaan met het vastleggen van afspraken hierover met gemeenten, bij voorkeur verbreed met afspraken over andere onderwerpen (zoals botulisme en blauwalg of over samen optrekken in een integrale gebiedsontwikkeling).

Tot slot, ook van groot belang voor de VVD-fractie is de inzet op het verbeteren van de relatie met de inwoners en de participatie van belanghebbenden. In dit verband is het goed te zien dat óók de afhandeling van schade een expliciete plaats heeft in de taken van het DB.

De VVD-fractie is realistisch: in een coalitie zal het nooit zo zijn dat je als partij 100% van je verkiezingsprogramma kunt realiseren. Het gaat om het vertrouwen in de samenwerking en het vertrouwen in de doelen die in dit Bestuursakkoord 2015-2019 zijn gesteld. Dat is voor de VVD precies de reden waarom we dit bestuursakkoord hebben medeondertekend en in het DB graag de schouders eronder willen zetten.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail