BESTUUR EN SAMENWERKING
's-Hertogenbosch, 4 maart 2015

De Brabantse VVD vindt dat voor waterschappen geldt, net zoals voor andere bestuurslagen, dat ze robuust en bestuurskrachtig moeten zijn om het beperkte takenpakket effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.
Het fuseren van waterschappen is geen doel op zich, maar kan een middel zijn om tot meer effectiviteit en kostenefficiëntie te komen. Indien hiervan sprake is, is de Brabantse VVD voor het samengaan van Brabantse waterschappen. Voorwaarde is wel dat de dienstverlening naar burgers en bedrijven op peil blijft.

Of een fusie meerwaarde oplevert, moeten de waterschappen en de provincie de
komende bestuursperiode samen onderzoeken. Die meerwaarde ziet de Brabantse VVD sowieso bij de zuiveringstaak! Daarom willen we de komende periode komen tot één zuiveringsbedrijf in Brabant.

De Brabantse VVD vindt personeelslasten een uitvloeisel van de ambities op basis van de kerntaken. De ambtelijke organisatie wordt hierop aangepast.
Concreet betekent dit dat de organisatie van de Brabantse waterschappen
gescreend gaat worden. Daarbij wordt gekeken naar alle werkzaamheden die
worden uitgevoerd en of deze bijdragen aan de realisatie van de kerntaken.
Wanneer dit niet het geval is, worden deze werkzaamheden gestaakt.  De tijd van hobbyisme is voorbij. Die screening moet leiden tot een kleinere, meer daadkrachtige organisatie die beter aansluit op de wensen en doelen.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail