NATUUR EN MILIEU
's-Hertogenbosch, 18 februari 2015

De Brabantse VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeleid, waarbij waterkwaliteit en kwantiteit in één hand zijn. Dit houdt de kosten voor de burger het laagst en op deze manier kunnen doelen op verschillende manieren worden bereikt.

Het watersysteem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en kunstwerken zoals stuwen. Het watersysteem is er voor landbouw, industrie, maar ook voor natuur en recreatie. Het oppompen van drinkwater, gebruik van gietwater en irrigatiewater, de beschikbaarheid van industriewater, zwemwater zonder angst en het tegengaan van verdroging van zandgronden; het is allemaal van even groot belang.

De Brabantse VVD staat bij waterkwaliteit een brongerichte aanpak voor, gericht op het terugdringen van verontreinigingen van water en waterbodem en het verbeteren van de inrichting van water en oevers. De Brabantse VVD vindt het prima dat het waterschap niet alleen zorg draagt voor waterkwantiteit maar ook voor de waterkwaliteit.

De afgelopen jaren is die waterkwaliteit al flink verbeterd. Het water in de Brabantse rivieren en sloten hoeft niet van drinkwaterkwaliteit te zijn. De waterschappen moeten maximaal gebruik maken van de mogelijkheden, ook in de tijd, die de Kaderrichtlijn biedt om daarmee de lasten te beheersen.
De begrippen haalbaar en betaalbaar moeten leidend zijn.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail