WATERVEILIGHEID
's-Hertogenbosch, 16 februari 2015

Voor de Brabantse VVD is waterveiligheid het belangrijkste thema voor het waterschap. Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om schade en overlast zoals in 1953, 1993 en 1995 te voorkomen.
De recente hevige regenbuien met als gevolg forse wateroverlast benadrukken dat ook de waterschappen hun steentje moeten bijdragen aan het tegengaan van wateroverlast.

Het principe van 'meerlaagsveiligheid' is voor ons uitgangspunt bij de beoordeling van plannen over de beperking van risico's. Meerlaagsveiligheid is gebaseerd op drie lagen:

1. dijkversterking (preventie);
2. ruimtelijke ordening;
3. rampenbeheersing en evacuatiemogelijkheden.

Bij meerlaagsveiligheid is voor de Brabantse VVD de eerste laag (preventie) de belangrijkste en leidend bij besluitvorming.

Voor bescherming tegen te veel of te weinig water kunnen volgens de Brabantse VVD ook burgers en bedrijven worden aangesproken. De bestaande regelingen om bedrijven daarbij te steunen, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid of regels voor het beheer van akkerranden, moeten optimaal worden benut. Dit is goed voor het maatschappelijk draagvlak.

Wij vinden dat de vastgestelde normen voor regionale keringen en dijken voor het waterschap leidend moeten zijn. Het waterschap moet het watersysteem zodanig inrichten en beheren dat het voldoet aan die veiligheidsnorm.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail