MET HET OOG OP 2015....
's-Hertogenbosch, 28 juni 2014

Op 18 maart 2015 vinden voor alle waterschappen in Nederland de verkiezing van het Algemeen Bestuur plaats. Het kabinet heeft besloten dat op die datum gelijktijdige verkiezingen plaatsvinden voor waterschappen en provinciale staten.

De waterschapsverkiezingen worden deze keer ook via stembusverkiezingen gehouden. Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont een stem uitbrengen. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie straks in het bestuur van waterschap Aa en Maas zitten. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt over veilig, schoon en voldoende water, zodat u zorgeloos kunt wonen en werken in een gezond en waterrijk Oost-Brabant. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.
De waterschappen hebben een belangrijke taak in ons land. Ze zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige dijken en duinen. Concreet betekent dit dat waterschappen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van dijken en andere (zee)waterkeringen, de aan-, afvoer en berging van water, het zuiveren van afvalwater en het zorgen voor schoon oppervlaktewater.
Waterschappen zijn overheidsorganen en hebben een democratisch gekozen bestuur. Ze staan voor belangrijke keuzes als het gaat om het waterbeheer, waterkwaliteit en bescherming tegen overstromingen.

Gericht op water
De primaire taak van het waterschap is de zorg voor het water in rivieren, sloten, meren, plassen en dergelijke. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het versterken en onderhouden van dijken, en het op peil houden van het water. De productie en distributie van drinkwater is géén taak van het waterschap; dit is de verantwoordelijkheid van het waterleidingbedrijf.

Werkgebied
Het gebied waarin het waterschap werkt, beslaat het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant dat ligt ten oosten van de lijn Heusden/Schijndel/Laarbeek/Someren. In dit gebied van ongeveer 161.000 hectare liggen 29 gemeenten en wonen circa 700.000 mensen.

Hoe is het bestuur van een waterschap samengesteld?
Het bestuur van een waterschap lijkt veel op dat van een gemeente. Aan het hoofd ervan staat de dijkgraaf of voorzitter, a.h.w. de burgemeester van het waterschap. Daarnaast is er een algemeen bestuur, dat te vergelijken is met de gemeenteraad en er zijn dagelijks bestuurders. Die zijn weer te vergelijken met de wethouders van een gemeente.
Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de grootte van het waterschap. Voor Aa en Maas is dat aantal 30.

Wie zitten er in het Algemeen Bestuur?
Het Algemeen Bestuur bestaat uit een aantal categorieën. De groep ingezetenen is de grootste categorie in het bestuur. Daarnaast zijn er zetels voor de categorie ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven. Deze worden aangewezen vanuit resp. de ZLTO, het Bosschap en de Kamer van Koophandel. Het aantal bestuursleden en de verdeling over de categorieën is afhankelijk van de grootte van het waterschap en wordt bepaald door de provincie.
Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas bestaat (na de verkiezingen van november 2008) uit:

6 zetels voor het CDA
6 zetels voor Water Natuurlijk
4 zetels voor de categorie ongebouwd (ZLTO)
4 zetels voor de categorie gebouwd (KvK)
3 zetels voor de PvdA
3 zetels voor de Algemene Waterschapspartij
3 zetels voor de VVD
1 zetel   voor de categorie Natuurterreinbeheerders (Bosschap)

Wie zitten er in het Dagelijks Bestuur?
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas bestaat, naast de dijkgraaf, uit vertegenwoordigers van: CDA, WaterNatuurlijk, Ongebouwd en Gebouwd.

Johan van Miltenburg
Fractielid VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail