PROGRAMMABEGROTING 2012 WATERSCHAP
's-Hertogenbosch, 11 november 2011

De VVD-fractie heeft ook al in de commissievergadering  aangegeven dat ze blij is dat de opzet van de begroting is verbeterd. Voor de investeringsprojecten is nu aangegeven wat eigen ambitie zijn, wettelijke taken of andere afspraken. Dat is positief. Maar zoals wij zelf merkten bij het doorrekenen van een aantal opties met betrekking tot de eigen ambities, door deze niet of gedeeltelijk uit te voeren, bleek dit toch wat een "dooie mus". Dank aan het DB voor de zeer gewaardeerde medewerking van de mensen van financiën. Met het niet of gedeeltelijk niet uitvoeren van de 3,6 miljoen aan eigen ambities volgend jaar, is de tariefsbeïnvloeding pas over vele jaren enigszins merkbaar.

U heeft ons een instrument in handen gegeven om de tarieven op de lange termijn een klein beetje te kunnen beïnvloeden, maar de nood is ook hoog op de korte termijn. En de informatie om de tarieven écht, en wel direct te beïnvloeden, door inzicht in de exploitatiekosten te geven, ontbreekt in deze begroting.

Beïnvloeding van de tariefsstijgingen in 2012, 2013 & 2014 - de jaren met schrikbarend hoge tariefsstijgingen - is verwaarloosbaar klein indien niet aan de knop van projectinvesteringen wordt gedraaid.

Onze inspanning om via de investeringsprojecten invloed op de tariefstijgingen te voeren liep dus dood. De VVD-fractie ondernam deze poging niet alléén om de grote tariefstijgingen uit deze begroting te temperen, maar óók om zo ruimte te creëren voor een verhoging van het zuiveringstarief in de orde van de inflatiecorrectie ten einde dáár in 2012 iets te kunnen doen aan het verbeteren van de reservepositie.

Dit onderstreept voor de VVD-fractie des te meer dat de huidige begroting nog steeds niet de mogelijkheid biedt om gefundeerde keuzes te maken. Wij missen de informatie om keuzes te maken, keuzes die in onze ogen hard nodig zijn in deze tijd van economische crisis.

Wij kunnen bepaalde kostenposten, zoals bijvoorbeeld de projecten in het buitenland, niet onderscheiden in de begroting. Waardoor wij ook de mogelijkheid om te bezuinigen op Communicatie niet goed kunnen bepalen omdat dit over verschillende afdelingen heen loopt. Zonder directe verkiezingen vormt dit mogelijk ook een kansrijke besparingspost.
De VVD is van mening dat de coalitie die dit DB vormt een coalitie is van de weg van de minste weerstand! Ook de coalitie zag, net als iedereen, dat er voor het zuiveringstarief geen verhoging wordt voorgesteld. Ook de coalitie wil blijkbaar iets aan die reservepositie doen. En dus wordt vervolgens de weg van de minste weerstand gekozen: je roept dat er kostendekkende tarieven nodig zijn en dat er nu al iets aan de reserveposities moet worden gedaan en dat er dientengevolge niet aan een tariefstijging van maar liefst drie (!) procent valt te ontkomen.

Waarschijnlijk heeft het DB dat wat te veel van het goede gevonden in dit jaar met reeds hoge stijgingen. Ook de VVD-fractie heeft daar samen met de huidige voorstellen de grootste moeite mee!

De afgelopen jaren is geld uit de reserves getrokken om de tariefstijging te temperen. Daarmee is incidenteel geld ingezet voor structurele kosten. Nu de bodem van de reserves in zicht is zien wij 2 effecten:

1) de tarieven maken een extra grote sprong doordat het temperen nu in korte tijd niet meer mogelijk is, en
2) deze organisatie is qua uitgavenpatroon gegroeid richting het kostenniveau dat met de reserves aangehouden
    kan worden. Waardoor we nu een organisatie hebben die meer uitgeeft dan dat zij binnenkrijgt.

Het bestuursprogramma is geschreven toen onbekend was in welk economisch tij wij op dit moment zouden begeven. Onze burgers worden geconfronteerd met hogere kosten op allerlei vlak. Het zijn ook onze burgers die de eigen gemeenten zien bezuinigingen, en wonen in een provincie die ook op de centen let om de burgers niet meer te belasten.

De VVD  vindt het onverkoopbaar richting onze burgers dat dit waterschap het presteert om de komende 3 jaren onze ingezetenen een tariefstijging van meer dan 10% voor te schotelen. Dit eindresultaat komt in onze ogen voort uit:

1) een beleid waarin al 3 jaar lang niet wordt geanticipeerd op de financiële wereld om ons heen,
2) het onvoldoende informeren van het Algemeen Bestuur waardoor wij niet over het inzicht beschikken om
    keuzes te maken die wel een significant effect op de tarieven heeft, en
3) een bestuur dat geen fundamentele keuzes durft te maken die het huishoudboekje van dit waterschap gezond
    maakt.

Onze boodschap aan dit bestuur is dat wij ons moeten richten op de corebusiness. De VVD is een bestuurspartij. Het is daarom uitzonderlijk dat deze VVD-fractie de afgelopen jaren de Begroting nooit heeft goedgekeurd. Het is echter, ook na overleg met VVD'ers buiten dit waterschap, duidelijk dat de VVD niet akkoord kan gaan met deze begroting, waarin de burger de dupe wordt van het onvermogen van dit bestuur om keuzes te maken.

Noord-Brabantse Waterschapsbond
In augustus vond een bijeenkomst plaats van de Noord-Brabantse Waterschapsbond. Tijdens deze vergadering werd de indruk gewekt dat de aanwezige AB-leden niet alleen over onderwerpen konden mee discussiëren, maar er ook over konden besluiten. Uit de statuten blijkt echter dat alleen een aangewezen lid kan meebeslissen.
De begroting van de Noord-Brabantse Waterschapsbond is normaliter een beperkt bedrag. Dat bedrag is nu echter opgehoogd met €150.000,- voor het project Winnend Samenwerken. Op vraag van de VVD-fractie tijdens de vergadering waar dat bedrag aan werd besteed kwam er geen duidelijk antwoord. Gezien dat antwoord, maar allereerst door toename van onze contributie, vind de VVD het belangrijk dat dit AB haar kaderstellende en controlerende taken ook voor de Noord-Brabantse Waterschapsbond kan uitvoeren. Daarom hebben wij een motie opgesteld die het goed uitvoeren van deze taken mogelijk maakt
AA EN MAAS

Namens de fractie: Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur ons een mail