VVD STEMT TEGEN "FEEST-KREDIET"!
's-Hertogenbosch, 17 april 2009

Op de agenda van de AB-vergadering d.d. 17 april stond als zesde punt 'de Kredietaanvraag ten behoeve van 700 jaar Waterschap' op de agenda. Voorgesteld wordt, een investeringskrediet van € 150.000,00 te reserveren om de initiatieven onder de paraplu "700 jaar Water en Stad" vorm te geven. 2009 is een bijzonder jaar voor Waterschap Aa en Maas. Niet alleen bestaat het waterschap 5 jaar, ook vieren we dat 700 jaar geleden 'De Polder van den Eigen' werd opgericht, de voorloper van het waterschap van nu.

Het verbaasde de VVD-fractie dat dit onderwerp zo maar uit de lucht kwam vallen: bij het opzetten van de communicatieplannen voor 2009 was er blijkbaar niemand binnen het Waterschap die op het idee gekomen was dat er in 2009 een tweetal jubilea aan de orde zouden komen.

Dit zegt iets over het belang van deze feiten! Desalniettemin was de VVD-fractie bereid te overwegen of er toch redenen zijn hier een aanvullend budget voor beschikbaar te stellen.

In het memo werd een aantal initiatieven aangegeven waarin, naar de mening van het Dagelijks Bestuur, aandacht aan deze "festiviteiten" gegeven zou moeten worden. Allerlei zogenaamde "evenementen en activiteiten" werden in het voorstel opgesomd en in een verband met het Waterschap in het algemeen of in verband met het jubileum gebracht. De logica was vér te zoeken!
Een voorbeeld: Het "meeliften" op wateractiviteiten in 's-Hertogenbosch kan voor het Waterschap een goede communicatieweg zijn. Die is er echter al jááren. Voor het project "De Tijdreiziger" gaat blijkbaar een aparte vraag om een bijdrage komen. Die zal dán op zijn merites moeten worden beoordeeld en niet nu voor € 20.000,00 (!) in een jubileum worden geschoven.

Een ander voorbeeld: De aanleg van de EVZ ¹) Stadsdommel is aangegrepen om een tijdelijk informatiecentrum te plaatsen voor bezoekers. Dit is een groot succes gebleken. Aanleg en inrichting van een permanent centrum heeft de voorkeur. In een dergelijk centrum op een spillocatie kan aandacht gecreëerd worden voor het bredere werk van het Waterschap, niet alleen de Stadsdommel. Verwachtte kosten € 70.000,00 voor 2 jaar.

Dat informatiecentrum stáát er al. Daar wás dus al een budget voor. Tijdens de vergadering kwam de aap uit de mouw: Aangezien dat project is afgerond, zijn er binnen het projectbudget geen mogelijkheden meer. Omdat de locatie een unieke mogelijkheid biedt om concreet waterwerk in de stad te laten zien (de Stadsdommel) en daarnaast breed over water in de stad te vertellen, was het de wens van het DB om dit centrum te continueren. Dat de geraamde kosten hoog zijn, werd toegegeven, maar het college (DB) was van mening dat het belangrijk was een blijvend informatiecentrum mogelijk te maken.
Dáárvoor bleek dus notabene € 70.000,00 voor twee jaar (hoe structureel is twee jaar?) in de gevraagde gelden te zitten! Waarom het nu opeens in het kader van de ontdekte jubilea geschoven moest worden, werd niet duidelijk!

Het Dagelijks Bestuur had blijkbaar niet op zoveel kritiek gerekend en kwam na de commissiebehandeling van dit voorstel met een concessie:
De uitgave voor cultuurhistorie (boek in kader van 700 jaar) zou kunnen komen te vervallen, dan wel via een andere, minder dure wijze aandacht geven aan cultuurhistorie. Ook op andere posten kan wellicht iets worden vereenvoudigd. Daarmee kon het aanvullend budget worden teruggebracht tot € 100.000,00.

In de hele discussie rond het onderwerp was ook al naar boven gekomen dat er naast het gevraagde extra geld in het reguliere budget ook al geld was uitgetrokken voor de meer 'reguliere' viering in het hele gebied. Het totale budget voor communicatie (interne- en externe communicatie):
€ 410.000,00!! Van dat bedrag worden onder andere enkele concrete plannen voor de viering van 700 jaar Waterschap betaald!

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 april lieten alle andere fracties zich hiermee lijmen, de VVD-fractie niet! Zelfs ons voorstel om éérst te kijken of er in het bestaande budget voldoende ruimte gevonden kon worden en daarná eventueel met een beter onderbouwde vraag voor aanvullend krediet te komen, haalde het niet.
De VVD-fractie kwam met lege handen te staan en had te weinig argumenten om met dit voorstel akkoord te gaan. Ze stemde als enige fractie tegen.

¹) EVZ= ecologische verbindingszône.

Johan van Miltenburg
Fractievoorzitter VVD Aa & Maas
Tel.: 073-6235311 / 06-53408572
Stuur me een mail