AGRARISCH WATER
Grave, 13 november 2008

Het waterschap is verantwoordelijk voor een groot aantal beleidsdoelen en afspraken waarvoor gronden benodigd zijn. Daar waar het hoofddoel natuur is is het moeilijk te voorkomen dat de landbouw uiteindelijk hiermee geconfronteerd wordt in de bedrijfsvoering. Agrariërs vormen echter een groep ondernemers met enorm veel gebiedskennis.

Op dit moment ben ik bijvoorbeeld werkzaam in het westen van Brabant waar een gemeente kansen ziet om samen met grondeigenaren natuurcompensatie te realiseren. Agrarisch medegebruik van deze gronden is mogelijk doordat er een gezamenlijke deler is: het instandhouden van een open, agrarisch landschap waarbij het gewas op de gronden gras moet zijn.

Groenblauwe diensten
Mijn devies is dus: ga op zoek naar die gezamenlijke deler bij integrale projecten. Het kopen van (agrarische) gronden vervolgens alleen uitvoeren wanneer dat niet anders kan, maar waar mogelijk multifunctioneel grondgebruik realiseren. Als ergens maar één keer in de 5 jaar of minder frequent waterberging gaat plaatsvinden kan er mijn inziens gekeken worden naar een goed vergoedingenstelsel. De zogenaamde “blauwe diensten” komen hierbij om de hoek kijken: zo nu en dan mogen wij op de grond van een agrariër water “parkeren” waarvoor hij vervolgens “parkeergeld” betaald krijgt. De stedeling benedenstrooms houdt het daardoor droog, maar betaalt er ook aan mee door zijn belastinggeld.

Natte Natuurparels
Binnen het provinciale natuurbeleid zijn verdroogde natuurgebieden met natuurwaarde aangeduid als Natte Natuurparels. Het waterschap werkt er aan om deze verdroging op te heffen door maatregelen die het water in de gebieden langer moet vasthouden zodat de grondwaterstand lokaal omhoog komt.

Wij als VVD vinden het belang van omliggende agrariërs voor een gezonde toekomst belangrijk. Het nemen van maatregelen rondom deze natuurgebieden om vernattingsschade te voorkomen is één van de zaken die het waterschap mee móet nemen. Een goed monitoringsplan dient daarnaast in werking te treden zodat voor iedereen eenduidig zichtbaar is of er al dan niet effecten op de drooglegging van de omliggende omgeving is. Van tevoren afspraken maken over eventuele compensatieregelingen, die volkomen eenduidig en transparant dienen te zijn, voorkomt achteraf gesteggel over wie waar verantwoordelijk is.

Zoals ook bij andere kwesties wordt geopperd, zoals schade aan huizen door aanleg van de metrolijn in Amsterdam: leg de bewijslast bij het waterschap dat vernatting niet door haar maatregelen komt in deze kritische gebieden.

Eva Eigenhuijsen
Kandidaat #2 VVD-lijst Aa & Maas
Tel.: 06-11525475
Stuur me een mail