DE ECONOMISCHE WAARDE VAN WATER IN HET LAND
Grave, 13 november 2008

Van 13 tot en met 25 november vinden de verkiezingen plaats van de waterschappen in Nederland. Het Land van Cuijk is gelegen in het beheergebied van Waterschap Aa & Maas. Het aantal kiezers dat het stembiljet invult en opstuurt lag in het verleden rond de 25%. Dat lage percentage zal mede veroorzaakt zijn door de onbekendheid van het waterschap en de door haar uitgevoerde taken. Het Graafs VVD lid Eva Eigenhuijsen, kandidaat bij de verkiezingen, kaart daarom in dit artikel het onderwerp “economisch water” aan wat ook ú aangaat.

Water in de woonomgeving
De prijs van water uit de kraan kan op de rekening van BrabantWater worden afgelezen. Jaarlijks betaalt u de prijs van het doorspoelen van water door het afvoerputje aan gemeente (rioolbeheerder) én waterschap (rioolwaterzuivering). Maar dat het oppervlaktewater voor uw deur of in de omgeving een economische waarde heeft behoefd enige uitleg.

Zichtbaar, mooi oppervlaktewater vormt onder andere een waardeverhogend element voor onroerend goed. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat huizen gelegen aan water gemiddeld 5 tot 15% meer opbrengen dan huizen die dit omgevingselement ontberen.
Het waardeverhogende element van water in de woonomgeving heeft de gemeente Cuijk goed begrepen, zoals te zien is aan een woningbouwproject als Waterrijk. Ook meerdere straatnamen spreken bijna voor zich: hier woont men in een waterrijke omgeving.

Water in de directe woonomgeving vraagt echter om een goede waterkwaliteit dat geen overlast levert door algenbloei of stank door stilstaand water. Advisering aan gemeenten over een goede inrichting van het oppervlaktewater binnen nieuwbouwprojecten vormt een voorbeeld van samenwerking tussen waterschap en andere overheidsorganen. Een transparante organisatie en betrouwbare partner vormen zijn voor mij vanzelfsprekendheden van een overheidsorganisatie als het waterschap. Ook richting de burger bestaat de verantwoordelijkheid, niet in het minst omdat zij belasting betalen aan het waterschap.

Recreatief water
Recreatie is een ander element dat in de economische waarde van water meegenomen kan worden. Wandelen in natuurgebied De Maasheggen bij Vierlingsbeek, meevaren met de fietspendelboot over de Maas of flaneren over de Maasboulevard zijn voorbeelden van recreëren aan en op het water. Het aanwezig zijn van mooi, zichtbaar en beleefbaar water kan daardoor een economische pijler vormen voor recreatie binnen het Land van Cuijk.

Het waterschap
Het waterschap beheerd het oppervlaktewater dat niet als rijkswater (de Maas) wordt gezien. Al het verzamelde water van lokale rioolstelsels gaat verder in centrale verzamelingsbuizen die onder de verantwoording van het waterschap vallen. Vervolgens wordt al dit water, dus ook úw afvalwater dat u door het putje spoelt, in de rioolwaterzuivering gezuiverd. Een belangrijk proces om te voorkomen dat onze leefomgeving, in dit geval het oppervlaktewater, ernstig wordt verontreinigd. Benedenstrooms wordt immers water uit de Maas gewonnen voor de drinkwatervoorziening, dus wij hebben hier bovenstrooms onze verantwoordelijkheid te nemen.

Waterschap Aa & Maas heeft de verantwoordelijkheid binnen haar gebied over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Bij nieuwbouwprojecten waar oppervlaktewater in het openbaar groen wordt gerealiseerd ziet zij er op toe dat er een ontwerp komt dat duurzaam is. Problemen doordat het water niet goed te beheren is of dat het water ecologisch “uit balans” is met bijvoorbeeld algenbloei als gevolg kunnen immers beter worden voorkomen dan genezen.

Cuijk is gelegen in het beheergebied van Waterschap Aa & Maas, een gebied dat ruim 700.000 inwoners telt en van Boxmeer tot Heusden en van Helmond tot 's-Hertogenbosch bestrijkt.

Deze milieutechnicus kan daarbij goed haar inhoudelijke kennis inzetten die zijn in haar carrière heeft opgedaan. Vijf jaar is Eva werkzaam geweest als Adviseur Water voor Waterschap De Dommel in Boxtel. Tegenwoordig voorziet zij als Adviseur Water bij Adviesbureau Tauw te Eindhoven gemeenten en waterschappen van gedegen advies op het brede werkgebied van watersystemen.
“Mijn kennis over het gebied van Land van Cuijk kan ik goed inzetten binnen het bestuur van Waterschap Aa & Maas. Het waterplan Land van Cuijk is daarbij een goede leidraad, maar zal daarnaast aangevuld worden met mijn expertise over het gebied én waterbeheer in het algemeen.”

Bij Waterschap Aa & Maas nemen in totaal 5 partijen deel aan de waterschapsverkiezingen, waaronder ook de VVD. Eva Eigenhuijsen uit Grave staat op de kandidatenlijst van de VVD en maakt als één van de weinigen uit Land van Cuijk kans om verkozen te worden.
VAN CUIJK
Graafs VVD lid maakt goede kans op zetel Waterschap Aa en Maas

Eva Eigenhuijsen
Kandidaat #2 VVD-lijst Aa & Maas
Tel.: 06-11525475
Stuur me een mail