BINNENKORT WEER STEMMEN; WEET Ú HET AL?
Hintham, 2 september 2008

Binnenkort mogen wij weer stemmen, deze keer niet voor Gemeente, Provincie, Tweede kamer of Europees Parlement, maar voor het Waterschap Aa en Maas.
Het is inmiddels gebleken, dat veel mensen in Nederland niet echt op de hoogte zijn van het verschijnsel "waterschap". Dat is eigenlijk best vreemd, want de waterschappen zijn de oudste bestuurslichamen in Nederland.


Iedereen weet, dat hij/zij eens per jaar wordt aangeslagen voor een soort belasting, geheven door het waterschap binnen wiens gebied men woonachtig is. Men kijkt mogelijk eens in de bijsluiter bij de aanslag, vult een betalingsopdracht in en dat is het dan maar weer.

Tot op de dag van vandaag worden de waterschappen bestuurd door mensen, die voornamelijk behoren tot de boeren en de milieubewegingen, andere bewoners komen er niet of nauwelijks in voor. En dat is jammer, maar met de nieuwe verkiezingen komt daar echt verandering in, ik kom daar straks nog op terug.

Eerst zal ik trachten u een korte inhoudelijke schets te geven van "het waterschap". De huidige waterschapswet stelt in artikel 1, dat het waterschap een openbaar lichaam is, dat de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied ten doel heeft. Tot dat doel worden aan het waterschap de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater opgedragen. Daarnaast kunnen aan het waterschap één of meer andere waterstaataangelegenheden worden opgedragen. Dat opdragen geschiedt door de staat en de provincie (dus niet door de gemeenten).

De taken van het waterschap zijn divers en veelomvattend, de uitvoering van die taken dient met veel verantwoordelijkheidsgevoel te geschieden en vereist zeer grote deskundigheid.

Het waterschap dient ervoor te zorgen, dat het (oppervlakte-) water hoogwaardig van kwaliteit is en blijft. Dat doet het schap door het vervuilde afvalwater, dat wij met ons allen produceren, te zuiveren en voor hergebruik gereed te maken. In feite is het waterschap dus constant bezig met recycling.

Men maakt gebruik van reeds lang bestaande en nieuw ontwikkelde technieken, maar is ook voortdurend bezig met het reconstrueren van hele gebieden om het mogelijk te maken, dat wij - bij forse toestroom van water uit andere gebieden (b.v. uit buurlanden) - droge voeten en huizen kunnen hebben en houden. Om die reconstructie uit te voeren, is overleg met andere overheden, zoals gemeenten, provincie en naburige waterschappen noodzakelijk. Maar ook met rechtstreeks belanghebbenden, zoals agrariërs, die eraan moeten meewerken dat een deel van hun gronden anders wordt ingedeeld om b.v. in tijd van (waters-) nood enorme watersmassa's te kunnen bergen. Nederland is immers het afvoerputje van Europa, het water van Duitsland en andere landen komt uiteindelijk allemaal in ons land terecht.

In die reconstructies worden ook waterstromen verlegd, in vroegere jaren gekanaliseerde natuurlijke waterlopen opnieuw gemeanderd, waardoor de lengte (en daarmede de "inhoud") van zo'n waterloop met soms wel 50% toeneemt.

Het waterschap, dat beheerder is van het water, dient ook te zorgen, dat de waterkeringen (dijken) voldoende kwaliteit en hoogte hebben.

Hierboven gaf ik aan, dat aan het waterschap taken kunnen worden opgedragen. Dat opdragen geschiedt door de landelijke en provinciale overheid maar inmiddels (uiteraard) ook door de Europese wetgever. Heel kort samengevat bestaan de opgaven van het waterschap thans uit de Europese Kaderrichtlijn Water, het Gewenst Grond- en Oppervlakte Waterregime en de Regionale Waterberging.

Bij de uitvoering van de taken/opgaven verwacht het waterschap een actieve rol bij het gebiedsproces. Bij het opstellen van de maatregelpakketten voor de wateropgaven is de inbreng van de gemeenten een absolute noodzaak, aangezien die gemeenten een gedegen kennis hebben van de (on-)mogelijkheden in hun gebied. Het waterschap Aa en Maas werkt voor projecten nadrukkelijk samen met onderscheiden gemeentes.

In het gebiedsproces stelt het waterschap het watersysteem centraal en er wordt gestreefd naar integrale oplossingen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. En die kosten moeten betaald worden uit de eerder genoemde belastingen, die wij met zijn allen moeten opbrengen.

Zoals eerder gezegd, gaat door wetswijziging (de Wet Modernisering Waterschapsbestel) de samenstelling van het bestuur van het waterschap volledig op de schop. Het nieuwe bestuur treedt aan in januari 2009.
De wet modernisering waterschapsbestel is geïntegreerd in de Waterschapswet.
Door de nieuwe regelgeving verkrijgt de waterschapswet een versterkte democratische legitimatie, er komt meer transparantie en vereenvoudiging.
De wet leidt tot diverse veranderingen n.l.:
    • de samenstelling van het waterschapsbestuur;
    • de manier van kiezen;
    • de invulling van transparantie en verantwoording;
    • het belastingstelsel.

De wetgever heeft bepaald, dat alle belangen in het bestuur van het waterschap vertegenwoordigd moeten zijn. Daarom wordt een aantal zetels toegewezen aan drie specifieke categorieën, te weten de categorie ongebouwd (= de agrariërs), de categorie natuurterreinbeheerders en de categorie bedrijven. Voor Aa en Maas zijn dat 4 voor de agrariërs, 1 voor de natuur en 4 voor de bedrijven.

De vroegere categorie "eigenaren gebouwd" verdwijnt. Die categorie wordt vertegenwoordigd door de bestuurders namens de ingezetenen, die steeds de meerderheid in het algemeen bestuur moeten hebben. Naast de eerder geduide "geborgde" zetels zijn er 21 voor de ingezetenen.

De bestuurders namens de ingezetenen worden gekozen middels een lijstenstel. Eén van die lijsten in het gebied van het Waterschap Aa en Maas is de VVD-lijst. In dit gebied doen vijf partijen of groeperingen mee aan de verkiezingen, nl. VVD, CDA, PvdA en twee speciaal opgerichte "one issue" groepen.
In andere waterschappen zijn aanzienlijk meer partijen/groeperingen, in het waterschap De Dommel hebben zich 7 lijsten gemeld. Vermeldenswaard is dat de VVD als enige partij in álle 26 waterschapsverkiezingen vertegenwoordigd is.

De VVD stelt zich ten doel het waterschap op de meest democratische en uiteraard liberale wijze te besturen, met oog voor de belangen van allen, die in het gebied woonachtig zijn. Dus niet alleen de belangen, die de boeren en de milieugroepen hoog in het vaandel hebben, maar ook de belangen van de burgers in de stedelijke gebieden en vanzelfsprekend de belangen van de gemeenten.

Herman Plagge
Kandidaat #4 VVD-lijst Aa & Maas
Tel.: 0736431445
Stuur me een mail