DE KOSTEN EN BATEN VAN WATER IN HELMOND
Helmond, 25 augustus 2008

De aanwezigheid van water wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. Toch is de mate waarin waterpartijen aanwezig zijn sterk bepalend voor de aantrekkelijkheid van een stad. Singels, vijvers en riviertjes verlevendigen het straatbeeld en vormen recreatiemogelijkheden waaraan in toenemende mate steeds groter belang wordt gehecht. Maar ook de direct aan de stad grenzende uitloopgebieden waar men kan wandelen, joggen en fietsen zijn mede bepalend voor de keuze die toekomstige bewoners maar ook bedrijven maken om wel of niet voor een stad als Helmond te kiezen.

Het waterschap Aa en Maas heeft vanuit de nationale overheid de opdracht om in het kader van de klimaatveranderingen maatregelen te treffen tegen wateroverlast. Twee effectieve methodes die hiervoor van toepassing zijn is het laten meanderen van beken en rivieren en het aanleggen van waterbergingsgebieden. In Helmond komen specifiek de Aa en de Goorloop in aanmerking voor hermeandering. De natuurlijke vorm van de beken was uiteraard al kronkelend maar door het ingrijpen van nota bene het Waterschap zelf zijn deze ten gunste van de landbouw in de jaren '70 rechtgetrokken om het overtollige water op de land- en akkerbouw sneller af te voeren.

Als waterbergingsgebied is in Helmond de Bakelse Beemden aangewezen. Ten tijde van extreme waterval zal in dit gebied het overtollige water tijdelijk worden vastgehouden alvorens het water naar de Zuid-Willemsvaart wordt afgevoerd en de wateroverlast dus beperkt wordt.

De herinrichting van deze gebiedzones is een kostbare zaak voor zowel Waterschap als de Gemeente. De VVD acht het dan ook van groot belang dat door het combineren van functies de opgaven enerzijds op een breder draagvlak kunnen rekenen en anderzijds daardoor ook betaalbaar en uitvoerbaar worden.

In tegenstelling tot de prijs van landbouwgrond à € 6,00 per vierkante meter, de standaardvergoeding die het Waterschap doorberekent aan de Gemeente Helmond, bedraagt de grondprijs van een vierkante meter in Helmond € 65,00. Het kan en mag de bedoeling niet zijn om het verschil in deze extra kosten rechtstreeks aan de burger door te belasten door middel van een verhoging van de waterschapsbelasting. Door woningbouw en recreatie in de vorm van een stedelijk park te combineren met de taakstelling om de Aa en Goorloop te hermeanderen wordt de belevings- en gebruikswaarde enerzijds verhoogd en kunnen de kosten voor dit soort projecten gedeeld worden. Voor wat betreft de herinrichting van de Bakelse Beemden als waterbergingsgebied dient deze gepaard te gaan met het aanleggen van extra wandel- en fietspaden waardoor het gebied toegankelijker wordt als stedelijk uitloopgebied maar waarbij de kwetsbare natuurwaarde uiteraard wel worden ontzien.

Voor het eerst zullen bij de Waterschapsverkiezingen in november ook politieke partijen deelnemen. Voor velen zal de vraag oprijzen in hoeverre het beleid van het Waterschap nu politiek gekleurd is of zal worden. Het zal u duidelijk zijn dat onder andere de keuze van beleid ten aanzien van het combineren van functies en het verhogen van waterschapsbelasting wel degelijk politieke keuzes zijn en dat uw stem daarmee van groot belang is voor het toekomstige beleid van Waterschap.

Ellen Niessen
Kandidaat #3 VVD-lijst Aa & Maas
Tel.: 0492-516531
Stuur me een mail