ARCHIEF MET DOCUMENTEN VAN DE VVD-FRACTIE AA EN MAAS

14 jun 2014 - Henry Keizer nieuwe landelijke voorzitter VVD
Op het Voorjaarscongres van de VVD in Bussum is Henry Keizer met ruim 74 procent van de stemmen tot partijvoorzitter gekozen. Voor een voorstel om de nieuwe voorzitter door middel van een ledenraadpleging te kiezen was onvoldoende steun. Henry Keizer, in het dagelijks leven ondernemer, werd door het Hoofdbestuur.....
Lees verder »

25 sep 2012 - VVD-fractie WS Aa en Maas feliciteert Anouchka van Miltenburg
De fractie van de VVD in het bestuur van waterschap Aa en Maas feliciteert Anouchka van Miltenburg met haar uitverkiezing tot voorzitter van de Tweede Kamer. Vandaag koos de Tweede kamer Van Miltenburg, vice fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, tot Kamervoorzitter. Van Miltenburg moest het opnemen.....
Lees verder »

26 aug 2012 - VVD Brabant trapt campagne succesvol af in Oss
Het van oudsher rode Oss kleurde zondag 26 augustus oranje-blauw. In de stad waar de partijburelen van concurrent SP zijn, kwam de VVD Brabant bijeen om haar campagne het officiële startsein te geven. Onder leiding van onze kamerleden Cora van Nieuwenhuizen (#13 Oisterwijk) en Klaas Dijkhoff (#16 Breda) ging een.....
Lees verder »

10 dec 2011 - Visie Energie 2050 (Platformbijeenkomst VVD-regio ZO-Brabant)
"Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben". Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke energievormen de komende decennia zullen overleven. Inzicht in techniek en kosten zijn noodzakelijk om een goed beeld te.....
Lees verder »

11 nov 2011 - Programmabegroting 2012 Waterschap Aa en Maas
De VVD-fractie heeft ook al in de commissievergadering aangegeven dat ze blij is dat de opzet van de begroting is verbeterd. Voor de investeringsprojecten is nu aangegeven wat eigen ambitie zijn, wettelijke taken of andere afspraken. Dat is positief. Maar zoals wij zelf merkten bij het doorrekenen van een aantal opties met betrekking....
Lees verder »

8 sep 2010 - In Memoriam Piet Keijzers
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Piet Keijzers, lid van de Regionale Commissie Boven-Aa en penningmeester van de VVD-regio Zuidoost Brabant, op 7 september jl. plotseling is overleden in de leeftijd van 69 jaar. Piet, die op 25 mei 1998 werd benoemd in het bestuur van de Ondercentrale in onze buurregio en na de.....
Lees verder »

21 jun 2010 - VVD: Waterschapslasten gaan nóg verder omhoog!
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa & Maas heeft vrijdag zonder noemenswaardige wijzigingen een voorjaarsnota goedgekeurd waarin wordt voorzien dat de waterschapslasten het komende jaar voor burgers met meer dan 9% en voor bedrijven met meer dan 13% omhoog gaan. Het Dagelijks Bestuur en de partijen van de.....
Lees verder »

18 mei 20010 - Inbreng VVD-fractie op de Voorjaarsnota 2010
Bestuurders van overheidslichamen hebben een grote verantwoordelijkheid. De financieel-economische crisis heeft een grote invloed op de overheidsfinanciën en de relatie tussen die overheidsfinanciën en de financiële situatie van burgers en bedrijven. Op alle niveaus, Rijk, Provincies, Gemeenten, Huishoudens en Bedrijven wordt gezocht.....
Lees verder »

14 april 2010 - Opheffen waterschap zet geen zoden aan de dijk
De laatste tijd wordt steeds vaker gepleit voor opheffing van de waterschappen als aparte overheid. Niet gehinderd door kennis van zaken willen partijen scoren met dergelijke voorstellen. Ook provincies, die de hete adem in hun nek voelen om zelf als middenbestuur te worden opgeheven, zien kansen zo hun positie te.....
Lees verder »

14 nov 2009 - Persbericht: Lasten gaan in 2010 met maar liefst 4½% omhoog
Als gevolg van de begroting van waterschap Aa en Maas, die vrijdag 13 november 2009 door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd, gaan de waterschapslasten voor burgers en bedrijven het komende jaar tóch gemiddeld met meer dan 4½ % omhoog. Het Dagelijks Bestuur en de partijen van de coalitie waren niet bereid hun.....
Lees verder »

13 nov 2009 - Programmabegroting 2010 Waterschap Aa en Maas
Het debat over de begroting is een belangrijk debat over één van de belangrijkste stukken in het jaar! De begroting bepaalt de invulling van het beleid voor het komende jaar en de volgende jaren. Zoals de VVD-fractie al vreesde bij de voorjaarsnota laat deze begroting vooral zien wat vrijwel ongewijzigd beleid voor financiële uitkomsten.....
Lees verder »

26 jun 2009 - Voorjaarsnota 2009
Deze voorjaarsnota is het eerste "grote beleidsstuk" van het in het voorjaar gevormde Dagelijks Bestuur. Een voorjaarsnota behoort richting te geven aan het beleid voor het komende jaar en de volgende jaren. En wat doet het DB in de nu voorliggende voorjaarsnota? Het laat zien wat ongewijzigd beleid voor financiële uitkomsten.....
Lees verder »

17 apr 2009 - VVD stemt tegen "feestkrediet"!
Op de agenda van de AB-vergadering van 17 april stond als zesde punt 'de Kredietaanvraag ten behoeve van 700 jaar Waterschap' op de agenda. Voorgesteld wordt, een investeringskrediet van € 150.000,00 te reserveren om de initiatieven onder de paraplu "700 jaar Water en Stad" vorm te geven. 2009 is een bijzonder jaar voor.....
Lees verder »

7 mrt 2009 - Platformbijeenkomst in het teken van Water en Milieu
De platformbijeenkomt van 7 maart stond geheel in het teken van de onderwerpen Water en Milieu. Gastspreker Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, nam het onderwerp Water voor zijn rekening. Onno Hoes, VVD gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, lichtte vervolgens zijn beleid inzake water en.....
Lees verder »

11 jan 2009 - Vier Regionale Commissies in het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas
Het Algemeen Bestuur heeft vier regionale commissies ingesteld. Een regionale commissie bespreekt onderwerpen die betrekking hebben op het (deel-)gebied waarvoor zij zijn ingesteld. Het is een opiniërende bespreking van onderwerpen, die in het algemeen niet in een eerstvolgende vergadering van het Algemeen.....
Lees verder »

29 nov 2008 - Uitslag eerste Waterschapsverkiezingen met politieke partijen
Allereerst wil ik onze kiezers van harte bedanken die zo massaal op ons hebben gestemd!! Fantastisch dat u ons, dwz. Eva Eigenhuijsen, Ellen Niessen en mij de gelegenheid biedt om uw belangen in Waterschap Aa en Maas te behartigen en ook in dit bestuur het liberale geluid te laten doorklinken. U kunt op ons rekenen!!.....
Lees verder »

14 nov 2008 - Eerst bestaand beleid uitvoeren, dan pas nieuwe projecten aannemen
Tijdens een werkbezoek op uitnodiging van wethouder Biemans uit Laarbeek heeft Ellen Niessen, kandidaat nr. 3 voor de VVD een aantal projecten in uitvoering bezocht. Het is van groot belang dat de taken die er nu voor het waterschap liggen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het waterschap dient zich te concentreren op.....
Lees verder »

14 nov 2008 - Het water in Helmond, de Goorloop
De aanwezigheid van water draagt in sterke mate bij aan de sfeer van een stad. Zo kan een riviertje, vijver of singel het straatbeeld verlevendigen en daarmee aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers. Ook biedt water recreatiemogelijkheden waar in toenemende mate belang aan wordt gehecht. Voor Helmond redenen.....
Lees verder »

13 nov 2008 - Agrarisch water
Het waterschap is verantwoordelijk voor een groot aantal beleidsdoelen en afspraken waarvoor gronden benodigd zijn. Daar waar het hoofddoel natuur is is het moeilijk te voorkomen dat de landbouw uiteindelijk hiermee geconfronteerd wordt in de bedrijfsvoering. Agrariërs vormen echter een groep ondernemers met enorm veel.....
Lees verder »

13 nov 2008 - Kwaliteit én variatie met Eva Eigenhuijsen in het bestuur
Voor het bestuur van waterschap Aa en Maas hebben zich in totaal 81 personen kandidaat gesteld. Daarvan is bijna 80% een man van 55-plus. Ervaring, bestuurlijk of op welk vlak, is natuurlijk belangrijk in een bestuur. Maar een gemêleerd gezelschap houdt iedereen scherp en geeft daarnaast een interessante mix van inzichten en.....
Lees verder »

13 nov 2008 - De economische waarde van water in het Land van Cuijk
Van 13 tot en met 25 november vinden de verkiezingen plaats van de waterschappen in Nederland. Het Land van Cuijk is gelegen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. Het aantal kiezers dat het stembiljet invult en opstuurt lag in het verleden rond de 25%. Dat lage percentage zal mede veroorzaakt zijn door de.....
Lees verder »

22 okt 2008 - Het water moet ook deze kant op stromen
Iedereen kent het belang van water maar lang niet iedereen weet hoe belangrijk Waterschappen voor de maatschappij zijn. Eva Eigenhuijsen (27) weet dat wel en wil als Graafs VVD-lid zich de komende vier jaar inzetten voor een solide financieel beheer, goede veiligheid en een schoon watermilieu. In november zijn.....
Lees verder »

6 sep 2008 - Wijziging Waterschapswet
Behalve de wijziging van de waterschapswet, geduid als  de wet  modernisering waterschapsbestel, een organieke wet, waar ik het zo over ga hebben, wordt ook de nationale waterbeheerswetgeving op dit moment grondig herzien. Het ziet ernaar uit dat wij over niet al te lange tijd zullen beschikken over een integrale.....
Lees verder »

2 sep 2008 - Binnenkort weer stemmen; weet ú het al?
Binnenkort mogen wij weer stemmen, deze keer niet voor Gemeente, Provincie, Tweede kamer of Europees Parlement, maar voor het Waterschap Aa en Maas. Het is inmiddels gebleken, dat veel mensen in Nederland niet echt op de hoogte zijn van het verschijnsel "waterschap". Dat is eigenlijk best vreemd, want de.....
Lees verder »

25 aug 2008 - De kosten en baten van water in Helmond
De aanwezigheid van water wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. Toch is de mate waarin waterpartijen aanwezig zijn sterk bepalend voor de aantrekkelijkheid van een stad. Singels, vijvers en riviertjes verlevendigen het straatbeeld en vormen recreatiemogelijkheden waaraan in toenemende mate steeds groter belang wordt.....
Lees verder »

21 jul 2008 - Onze kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen 2008
Op 21 juli 2008, tijdens een goed bezochte kandidaatstellingsvergadering, georganiseerd door de VVD Kamer Centrale Brabant (tevens Waterschapscentrale voor de drie Brabantse Waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta), zijn onze 19 kandidaten en hun plaats op de kieslijst definitief vastgesteld.....
Lees verder »

27 mei 2008 - Het VVD programma voor de Waterschapsverkiezingen 2008 is vastgesteld
Het tijdens de CLV van 8 apr 2008 gepresenteerde concept VVD-verkiezingsprogramma "Water vanzelfsprekend voor de burger" is op 27 mei definitief vastgesteld. In een slechts zes pagina's tellend document zet de VVD uiteen wat voor haar de belangrijkste taken voor een Waterschap behoren te zijn.....
Lees verder »